K wobsahej skočić

informować

z Wikisłownika

informować

informować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. informuju informujemoj informujemy
2. informuješ informujetej (-taj) informujeće
3. informuje informujetej informuja (informuju)
aspekt ip
transgresiw informujo, informujcy, informowawši
prezensowy particip informowacy
preteritowy particip informowany
ł-forma informował, informowała, informowało,
dual: informowałoj, plural: informowali (informowałe)
werbalny substantiw informowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. informowach informowachmoj informowachmy
2. informowaše informowaštej informowašće
3. informowaše informowaštej informowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. informujmoj informujmy
2. informuj informujtej (-taj) informujće
3. informuj, njech informuje informujtej (-taj) njech informuja (informuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: infɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne informowaše je 84x dokładźene, informowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] powěsć dać; powěsć dawać; powědomić; wotmołwić; wotmołwjeć; k wědźenju dawać; k wědźenju dać; zdźělić; poinformować

Přikłady:

[1] W połdrahodźinskim programje informowachu mj. (Rozhlad 1998)
Spočatk junija informowaše stary a nowy předsyda Domowiny Pawoł Nedo krajneho radu w Kamjencu, zo je Franc Natuš jako župan zasadźeny. (Rozhlad 1998)
Natuš informowaše Domowinsku centralu wo 'tym, zo spytaše rěčnik z tym dopokazać, zo nimaja Serbja ničo činić ze Słowjanami, ale zo su Serbja w prjedawšich časach hłownje rjemjeslnicy byli. (Rozhlad 1998)
Judith Oexle, njeinformowaše jenož wo najwažnišich z cyłkownje 500 eksemplarow, ale wotmołwješe tež na prašenja přitomnych. (Rozhlad 1998)
Na přećelskej rozmołwje, w kotrejž informowachu so hosćo wo prócowanjach a problemach při wuchowanju našeje rěče a kultury w zašłosći a přitomnosći, wobdźělichu so tež zastupjerjo serbskich towarstwow, kiž pokazachu na dlěje hač lětstotk trajace najwšelakoriše serbsko- słowakske kontakty. (Rozhlad 1998)
Štóž chce so wo wšitkich aktłwitach sobudźěłaćerjow našeho instituta na stawizniskim a kulturnostawizniskim polu informować, tomu steja lětne bibliografije, prawidłownje wozjewjene w Lětopisu, časopisu za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, k dispoziciji. (Rozhlad 1998)
Předsyda Domowiny Jakub Brankačk rozprawješe wo dźěławosći Domowiny, wupraji so k połoženju serbskeho luda a informowaše wo stawje jednanjow z Bonnom nastupajo financny budget załožby přichodnych lět. (Rozhlad 1998)
Wona informowaše přećelow Serbow wo našej narodnej situaciji, předewšěm w Delnjej Łužicy, "We wobłuku delnjoserbskeho programa ,,Łužyca w ORB předstaji so 'dnja 21. (Rozhlad 1998)
W rozmołwach njeinformowachu serbscy zastupjerjo Bonnskich zapósłancow jenož wo serbskim ludźe a jeho kultuřje, ale skedźbnichu tež na móžne njenarunajomne kulturne straty, jeli zwjazk na planowanych skrótšenjach dale wobsteji. (Rozhlad 1998)
Tak spěšne wutworjenje Serbskeho zarjada hnydom po wudaću Serbskeho zakonja so tehdy jara spomóžnje za wuwiće serbstwa wuskutkowa, tež němske nowiny spočatnje pozitiwnje wo Serbach a narodnostnej politice informowachu. (Rozhlad 1998)
Druhdy zdawa so, zo je tón abo tamny awtor Měrćin Salowski Dźensa smy zwučeni, zo smy samsny dźeń informowani wo podawkach z najwšelakorišich kónčin swěta. (Rozhlad 1998)
Spěšne rozprawnistwo spřitomnja swětowe podawki njehladajo na etniske, politiske, hospodarske abo socialne rozdźěle na swěće kóždemu, kiž chce so informować. (Rozhlad 1998)
Po tom až jo se na knigłowem marku rozglědował a wo tom informował, wot kakeje kwality a wopsimjesa take wucbnice źinsa su, jo se dał do źěła. (Rozhlad 1998)
Wón informowaše wo stawiznach a dźensnišim stawje wuwića serbskeho ćišćaneho słowa. (Rozhlad 1998)
Wězo njeje to tak jednore, w mjeztym institucionalizowanej sorabistice nadeńć tež pola mało informowanych sympatizantow połne zrozumjenje za to, što su dźensa poprawne wědomostne nadawki Maćicarja porno hłow- nohamtskemu slědźerjej wědomostneje statneje institucije. (Rozhlad 1998)
Christian Prunič informowaše dokładnišo wo zastupjerjach najmłódšeje generacije serbskich spisaćelow. (Rozhlad 1998)
Mjezygeneraciska rěčna změna w zwisku z wužiwanjom serbšćiny Leoš Šatava Wo někotrych zwěsćenjach načasneho sociolinguistiskeho slědźenja na Serbskim gymnaziju (SG) w Budyšinje buchu čitarjo Rozhlada hižo informowani. (Rozhlad 1998)
do Moskwy na rozmołwy, zo by na knježerstwowej a parlamentariskej runinje Ruskeje federacije kaž tež w kompetentnych instancach wo stawiznach a nětčišim žiwjenju Serbow informowała. (Rozhlad 1998)
Jako rezultat smě so mjenować: Dalše informowanje a wuwědomjenje wodźacych wosobinow Ruskeje federacije wo połoženju Serbow, štož móže so posrědnje a njeposrědnje na mjezynarodnej runinje wuskutkować (Baburin: My budźemy so našich němskich kolegow w Bonnje za spěchowajom Serbow prašeć. (Rozhlad 1998)
K tomu přińdźe hišće 200 pasiwnych připosłucharjow, kotřiž su so wo najnowšich tendencach w slawistice aktualnje informować chcyli. (Rozhlad 1998)
Jilja w starym měsće božu 'mšu z pjeć kěrlušemi, na kotrejž tamniši farar něhdźe 150 wěriwych wo chórje z Pančic informowaše. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]