lutować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

lutować

lutować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. lutuju lutujemoj lutujemy
2. lutuješ lutujetej (-taj) lutujeće
3. lutuje lutujetej lutuja (lutuju)
aspekt ip
transgresiw lutujo, lutujcy, lutowawši
prezensowy particip lutowacy
preteritowy particip lutowany
ł-forma lutował, lutowała, lutowało,
dual: lutowałoj, plural: lutowali (lutowałe)
werbalny substantiw lutowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. lutowach lutowachmoj lutowachmy
2. lutowaše lutowaštej lutowašće
3. lutowaše lutowaštej lutowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. lutujmoj lutujmy
2. lutuj lutujtej (-taj) lutujće
3. lutuj, njech lutuje lutujtej (-taj) njech lutuja (lutuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: lu-to-wać

Wurjekowanje

IPA: lutou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne lutowaše je 22x dokładźene, lutowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wulutować; nalutować; zalutować; šonować; zminyć so; přepušćić; přepušćeć; přepušćować; hromadźić

Přikłady:

[1] Dokelž pak - 11 - daloko po wodu chodźicź, lutowasche ju cyganka jara a pschikazowasche małomu hólcej krucźe, zo by honacžik pschecy derje zawjertnył. (Schmid)
Ty dyrbjał ß ju bóle lutowacź, hewak cźi naposledku tola wuńdźe! (Schmid)
Tohodla rěka za nas: Z cyrobu lutować! (Katolski Posoł 1915)
Bóle hač hdy dyrbimy nětko z božim darom česćomnje wobchadźować, lutować, hdźež móžemy, nic ani sródki preč mjetać. (Katolski Posoł 1915)
Lutować a zasy lutować je nětko za naš swjate hesło. (Katolski Posoł 1915)
Rusojo z nadběhami při druhim woblehnjenju bóle lutowachu, hdyž běchu při prěnim drje při nich na 70000 muži přisadźili. (Katolski Posoł 1915)
W měrnym času je to wěc jenotliwoho, kelko chce a móže wužiwać, w tymle času pak je najkrućiša winowatosć, tak lutować, kaž to wótcny kraj žada. (Katolski Posoł 1915)
Pola nas njedyrbi a njetrjeba nichtó hłodu tradać, ale lutować dyrbimy, a so \\111\ Čo. (Katolski Posoł 1915)
Štóž nima dobroho a chmanoho ruma, kaž je to nuzne, tón njekupuj tola ženje wjele nadobo dla wužitka za powšitkownosć a dla lutowanja tajkoho žiwjeńskoho srědka, a wobstaraj sebi jeno telko běrnow, kelkož w bližšich dnjach trjebaš. (Katolski Posoł 1915)
Skónčnje so tež dopomina, zo dyrbimy my, dźiwajo na to, zo, hdyž nětkle z wukraja žanoho zwěrinskoho a rostlinskoho tuka wjacy njedóstawamy, nimamy jeno z butru, ale z kóždym tukom jara lutować a zlutniwje wobchadźować, kotryž je so, kaž je dopokazane, prjedy w kuchnjach na žałostne wašnjo přečinjał a njetrjebawši kaž preč mjetał. (Katolski Posoł 1915)
Wšitkich tych duchownych wopřisaha pře miłosć Khrystusowu, zo bychu swój nadawk dostojnje dokonjeli a žaneje prócy njelutowali, tak zo žadyn wojak njetrjebał tróštowanjow swojeje wěry parować. (Katolski Posoł 1915)
Tu rěka přecy zasy a zasy lutować, lutować! (Katolski Posoł 1915)
A tola je po jenolětnej wójnje nuzowana lutować. (Katolski Posoł 1915)
Bóle pak hišće ćišći k lutowanju špatna překupska bilanca. (Katolski Posoł 1915)
Z ćežka žane jendźelske lutowanjo tutu škodu wuruna. (Katolski Posoł 1915)
Jenož tutej wótcowskej starosći, kotraž žanych srědkow njelutowaše, mamy so dźakować, zo mamy tak krasny dom Boži, w kotrymž móže so kóžda wurjadna swjatočnosć tak krasnje wuwiwać. (Katolski Posoł 1915)
Vatikanski dopisowar zajimawe wěcki powědać: Salandrowi a Sonninowi wotpósłancy a posrědnicy ćišćachu so měsacy dołho do Vatikana a njelutowachu z lubjenjemi, prašenjemi a tajnym hroženjom. (Katolski Posoł 1915)
To ničo nowe njeje ale we wójnskim času zasy bóle k česći přińdźe, hdyž dyrbi so na wšěm lutować. (Katolski Posoł 1915)
Z połnym prawom wočakuja tohodla konsumentojo, zo lětsa za zymu wulku mnohosć běrnow po poměrnych płaćiznach dóstanu, a to ćim bóle, hdyž dyrbi so z druhimi žiwjeńskimi srědkami, kotrež su tež tak podróžene, ale so parować njehodźa, tola lutować. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž je nam w nětčišim wójnskim času přiwóz wšelakich tworow wotrěznjeny, dyrbimy z něčimžkuli lutować, štož smy we měrnych časach móhli wužiwać po potrěbnosći. (Katolski Posoł 1915)
Wšelakore wukazy wyšnosće, zo by so z tukom lutowało, z ćežka swój zaměr docpěja, jeli so tajkomu nahladej dale hołduje. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]