recensować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

recensować

recensować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. recensuju recensujemoj recensujemy
2. recensuješ recensujetej (-taj) recensujeće
3. recensuje recensujetej recensuja (recensuju)
aspekt ip
transgresiw recensujo, recensujcy, recensowawši
prezensowy particip recensowacy
preteritowy particip recensowany
ł-forma recensował, recensowała, recensowało,
dual: recensowałoj, plural: recensowali (recensowałe)
werbalny substantiw recensowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. recensowach recensowachmoj recensowachmy
2. recensowaše recensowaštej recensowašće
3. recensowaše recensowaštej recensowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. recensujmoj recensujmy
2. recensuj recensujtej (-taj) recensujće
3. recensuj, njech recensuje recensujtej (-taj) njech recensuja (recensuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-cen-so-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀeʦensou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne recensowaše je 3x dokładźene, recensowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Hač je redakcija Rozhlada derje poradźowana była, runje Jana Malinka za recensowanje dobyć (Rozhlad 1993)
Bytostne městno mjez problematikami recensowanych powědančkow zaběra swójba (Jan Wornar, JěwaMarja Čornakec), nawrót do dźěćatstwa (>>Triglaw<< Jurja Kocha), a wjes, kotraž je předmjet we wjetšinje předležacych dźěłow. (Rozhlad 1993)
Wěmy, zo je jubilar nimo swojeho žurnalistiskeho a redakciskeho skutkowanja tež napisał tójšto literarnych dźě łow, wosebje tež za dźěći a młodźinu, zo je so rad wěnował historiskej tematice našeho naroda, zo je přełožował literaturu z pólšćiny a čěšćiny, zo je knižne nowinki recensował, zo je zajimowanym w maćeršćinje a powołanju radźił a jich wučił. (Rozhlad 1993)
Muka tutu pozitiwnje recensował a k čitanju poručał: ,,Wosebje derje skutkuje měrny objektiwny hłós, w kotrymž rěči spisaćel wo wobjednanych ludowych kmjenach, a próca wo po móžnosći dokładne "rysowanje jich dźensnišich narodnych a socialnych poměrow. (Rozhlad 1992)
Wšo to su banalnosće - a njeby hódno było wo nich pisać, njebyli wažna była tež tale banalnosć: Zo wočakuje so wot recensenta hišće něšto, mjenujcy zo so wón najprjedy dokładnje z knihu zaběra, kotruž chce recensować. (Rozhlad 1992)
Najhórše wšak je, hdyž recensent awtoram něšto podsuwa, štož su po jeho wudawanju prajili abo zanjechali prajić, a při tym to w recensowanej knize njesteji resp. (Rozhlad 1992)
W zešiwku Towarstwa za saksku ludowědu "Mitteilungen" buchu wot Krawca wudate zběrki ludowych spěwow wot Lipsčanskeho profesora Hansa Stummy, kiž zdobom cyłkownemu predsydstwu towarstwa přisłušeše, přeco přichilnje recensowane. (Rozhlad 1999)
Gegen den gro\ Popanz so štyri króć recensowaše a Lorencej doskónčnje městno w tučasnym (cyło-) literarnym žiwjenju zawěsći. (Rozhlad 1999)
Nimam zaměr, knihu pod literarnowědnym hladanišćom recensować. (Rozhlad 1999)
Prawidłownje recensuja so nowe knihi serbskich awtorow resp. (Rozhlad 1999)
Kolegojo wobdźělichu so na wědomostnych konferencach a poskićichu tam swoje slědźerske wuslědki, napisachu mnohe nastawki do fachowych časopisow, wědomostne teksty za katalogi wustajeńcow, dźěłachu na leksikach sobu, recensowachu nowowudaća serbskeho nakładnistwa a wozjewjenja druhich nakładni- literatury. (Rozhlad 1998)
HN Kulturne noticki W časopisu ,,Proswita", kotryž wudawa sławne ukrainske tradiciske towarstwo ,,Šewčenko", recensowaše 3. (Rozhlad 1996)
A mjazy zachopjenkom (1933) a kóncom lažy wušej 50 lět psez měru płodneje a stworiselskeje źěłabnosći, w kotarychž jo cytał a pisał, basnił a psełožował, pytał a slěźił recensował a polemizował. (Rozhlad 1996)
Pfeiffer jich na mysl přinjese, prědowanja w maćernej rěči wudźěłać a je wzajomnje recensować, za čož jim dekan teologiskeje fakulty stajnje sobotu wot 13 hač do 14 hodź. (Rozhlad 1991)
Moje zběrki wuchadźeju nimale porjadnje kóžde lěto, ale w žanych našich nowinach so njewozjewjeju a njeporučeja, wjele mjenje hakle recensuja, to je wučinjeny bojkot ze strony inteligentnych Serbow, a lud, so rozymi, na tajke wašnjo mało abo ničo njewě wo mojich basnjach. (Ćišinski)
Mě budze lubjej, hdyž prawje samostatnje recensujeće a po wědomostnemu. (Ćišinski)
Muka Pósćel tola cyle wěsće hnydom eksemplar baladow Milakovićej do Sarajewa, wón chce recensować nadrobnje do Nady. (Ćišinski)
Šwjela (i873--i948) wuda >>Lehrbuch der niederwendischen Sprache, Grammatik<<; Ćišinski recensuje knihu we >>Łužicy<< Při składnosći ioo. (Ćišinski)
čisle >>Łužicy<< 1906 z chwalbu a připóznaćom wuzběhnyli, recensuje a piše mjez druhim takle: >>Spisaćel, ze swojimi dokładnymi bibliografiskimi a kritiskimi dźěłami slawistam dawno hižo znaty, kotryz je so z němski spisanej studiju k pólskim zynkostawiznam (1905) tež jako rěčespytnik nanajwuběrnišo zawjedł, podawa w naspomnjenej skicy krótki wobraz žiwjenja a literariskeje dźěławosće jenoho -- abo kaž drje móže so prajić, jeničkeho serbskeho basnika w našim času (Ćišinski)
Šěrakec Hladanja Mjez tragediju a komediju: Die Wendische Schiffahrt "Nimam wotpohlad, inscenaciju tragigroteski Die Wendische Schiffahrt 'z pjera Kita Lorenca recensować k tomu přinošk hlej str. (Rozhlad 1995)
Wjele je tež recensował serbske literarne publikacije a spisy wo Serbach. (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]

assess, review

]] [[:en:assess, review

(en)]]