składować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

składować

składować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. składuju składujemoj składujemy
2. składuješ składujetej (-taj) składujeće
3. składuje składujetej składuja (składuju)
aspekt ip
transgresiw składujo, składujcy, składowawši
prezensowy particip składowacy
preteritowy particip składowany
ł-forma składował, składowała, składowało,
dual: składowałoj, plural: składowali (składowałe)
werbalny substantiw składowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. składowach składowachmoj składowachmy
2. składowaše składowaštej składowašće
3. składowaše składowaštej składowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. składujmoj składujmy
2. składuj składujtej (-taj) składujće
3. składuj, njech składuje składujtej (-taj) njech składuja (składuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: skła-do-wać

Wurjekowanje

IPA: sku̯adou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne składowaše je 8x dokładźene, składowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zeskładować; do składa dać; do składa dawać; skłasć; chować; woprować

Přikłady:

[1] Buchu tež dobrowólne dary za to hišće składowane; wunošk 7 hr. (Katolski Posoł 1915)
Woni składowachu často radu wo srědkach, z kotrymiž móhli zhromadne spomoženjo a wosebite potrěbnosće swójbnych spěchować. (Katolski Posoł 1915)
Wjeraba ma so za našu "Kriegsfü měsačnje składować, kaž so to w druhich towarstwach hižo stawa. (Katolski Posoł 1915)
Wopor sam budźe so za tydźeń składować. (Katolski Posoł 1915)
Pokazuj krónu z twojej ruku witu; lič pokłady z twojej horliwosću hromadźene; mjenuj bjez runjeća dźěćo, kotrež běše nawjedować wuzwoleny; składuj za přichod swoje rady! (Katolski Posoł 1915)
Tuž składowachu zaso radu, hdźe bychu kmaniše bydło namakałe. (Zejler)
Dajće, dawki składujće, kaž so kóždom słuša; što kral hewak zamóže? (Zejler)
A snopy Hanka na wozu zamka a prawje składuje; bólež so hrěje, ćim rjeńšo kćěje a sobu wotjědźe. (Zejler)
A snopy Hanka na wozu zamka a prawje składuje bólež so hrěje, ćim rjeńšo kćěje a sobu wotjědźe. (Zejler)
Na jebakow prawo da, nětk tam radu składuja. (Zejler)
K tajkej přećelnej sobupomocy smy da tež my Serbjo powołani a žadani, zo by so přeco wjace ewangelskich pósłow k pohanam wuhotować a wupósłać móhło a tež přez naše wjetše abo mjeńše składowanje boža česć powyšena a Jězusowe kralestwo twarjene było. (Zejler)
Kóždy čas, hdyž so hromadu namakachu, składowachu radu wo to, što móže jich dušam k měrej słužić. (Zejler)
Tehodla dźěn su skoro we wšěch křesćijanskich krajach pobožne towarstwa hromadu stupiłe, kotrež po zamóženju kóždy měsac, kóžde połlěta abo lěto smilne dary składuja, zo bychu tajkej bójskej wěcy popomhali. (Zejler)
Wšě pjenjezy, kotrež młodźi Serbja w najwšelakorišich akcijach nazběrachu abo jako dary přijimowachu, składowachu so na wony fonds. (Zejler)
Tuž Farizejscy wušedši radu składowachu přećiwo njemu, kak bychu jeho skóncowali. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Z kóždym wotstupom, z kotrymž so skupina wot njeho zdali, wuwědomi sej bóle tule žedźbu za přećelemi, kotřiž při lěhwowym wohenju tak wjesele spěwachu, so 59 smějachu a so wadźachu, kotřiž składowachu swoje mysle wo najlěpšej turje a kotřiž zhromadnje cofachu, hdyž jim brěmjo přećežke. (Krawža)
Wšitke tute wopory dyrbja so njedźelu, kotraž składowanskej njedźeli do prědka dźe, a na dnju składowanja samoho wosadam z klětki wozjewić. (Katolski Posoł 1917)
Wunoški tychle składowanjow maja so w měsacomaj juniju a decembru kóždoho lěta přisłušnej wyšnosći wotedać. (Katolski Posoł 1917)
Tohodla dyrbi kóždy, kiž někak móže, tež za šestu wójnsku požčonku składować. (Katolski Posoł 1917)
Štož potom hišće wot rumnosće wostanje, zo by so mohło za składowanjo překupskich wěcow wužić, to mjenuje so "Nettotonnengehalt", to je z wjetša dwaj dźělaj (62-64%) wot "Bruttotonnengehalt". (Katolski Posoł 1917)
Hospodarjo běchu we swojim času, hdyž so za "Hindenburgowy dar" hromadźeše, wosebje nadobnje składowali. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

deliberate, confer

]] [[:en:deliberate, confer

(en)]]