skorigować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skorigować

skorigować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skoriguju skorigujemoj skorigujemy
2. skoriguješ skorigujetej (-taj) skorigujeće
3. skoriguje skorigujetej (-taj) skoriguja (skoriguju)


aspekt p
transgresiw skorigujo, skorigujcy, skorigowawši
prezensowy particip skorigowacy
preteritowy particip skorigowany
ł-forma skorigował, skorigowała, skorigowało,
dual: skorigowałoj, plural: skorigowali (skorigowałe)
werbalny substantiw skorigowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. skorigowach skorigowachmoj skorigowachmy
2. skorigowa skorigowaštej skorigowašće
3. skorigowa skorigowaštej skorigowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- skorigujmoj skorigujmy
2. skoriguj skorigujtej (-taj) skorigujće
3. skoriguj, njech skoriguje skorigujtej (-taj) njech skoriguja (skoriguju)Ortografija

Dźělenje słowow: sko-ri-go-wać

Wurjekowanje

IPA: skɔʀigou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skorigowaše je 0x dokładźene, skorigowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] korigować; woprawić; woprawjeć; poprawić; poprawjeć

Přikłady:

[1] Rězniski mišter Leńš, kiž tež ze skotom wikowaše, njedźiwaše so ani sekundu, hdyž jemu Feliks kormneho woła a šěsć swini předa a namjetowaše, wahu šwarnje skorigować. (Brězan)
Njekomdźmy so, hišće zamóžemy sej sami naše stawizny, naš přichod skorigować! (Rozhlad 1992)
Walter Frenzel dalše wurywanja we Wotrowje ze zaměrom, skorigować wšelake nahlady tehdy hižo na smjerć choreho L. (Rozhlad 1992)
Sprěnja, tak wón, ma so kóždemu čłowjekej dać prawo, swoje politiske měnjenje měć a je tež skorigować, jeli so jako wopačne wopokazało; a zdruha, dyrbi čłowjek, kiž winu njese, tež měć móžnosć, so z wužitnym dźěłom zaso wopokazać. (Rozhlad 1992)
Tež sobusłuchacy Němcy sej to a tamne w swojim myslenju skoriguja. (Rozhlad 1992)
A je derje tak, zo su so wšelake iritacije zašłeho časa w tutej naležnosći skorigowali. (Rozhlad 1999)
Dźakowano recenzowanej publikaciji změja sorabisća a slawisća w přichodźe składnosć, přirunować wudaty tekst z druhimi hornjo- a delnjoserbskimi přełožkami NZ, pohłubšeć wědu wo rěči pomnika, a zawěsće tež w někotrych padach rěčespytne wobkedźbowanja wudawarja skorigować. (Rozhlad 1999)
Brankačka hižo skorigowała. (Rozhlad 1999)
Nawka wotpisanje do čista a skorigowanje zmylkow w B. (Rozhlad 1996)
Z tym by z purizma wurosćece psepisanje jeje tekstow skorigowali. (Rozhlad 1996)
Njeje potajkim ničo wušmórnył, njeje "cuzbnika" na "cuzeho pjenježnika" abo druhe naspomnjene pasaže přeměnił a njeje tež hrodźiško na hrodźišćo skorigował. (Rozhlad 1990)
Tu ma so problem strózbnje spóznać a hódnoćić; štož njewuzamknje, zo móže so tež jónu we wusudźe skorigować. (Rozhlad 1990)
Lěta 1961 je najlěpši serbski znajer bolharšćiny, Jurij Wićaz-Praski, po rukopisu wot wudowy Noemi Molnaroveje-Christovoveje spřihotował 16stronski přełožk z "Běłych djabołow" za wozjewjenje w Rozhledźe, ale hižo za ćišć wot Měrćina Nowaka-Njechorńskeho skorigowany manuskript so njewozjewi. (Rozhlad 1990)
Imišu skorigować, kaž je so hižo stało ze strony Jana Malinka (hlej: Rz čo. (Rozhlad 1995)
Referent běše jich mylnje tyknył do Radworja před tamnišu staru cyrkej, štož přitomni Serbja wězo skorigowachu. (Rozhlad 1995)
Wočiwidne prawopisne zmylki buchu při wotpisanju skorigowane. (Brankačk)
Tak móhło so wjele wjace zajimcow ze serbskej wuměłskej hudźbu zeznajomić a z tym so někotrežkuli wopačne předstawy wo Serbach skorigować. (Rozhlad 2000)
A swój wobraz wo Handriju Zejlerju sym sej trochu skorigował při pisanju recensije k cyłkownemu wudaću jeho spisow (Lp 19972). (Rozhlad 2000)
Maskerada so započina: knefle wotpinyć -- pas wočinić -- pjezl dele -- špint wotamknyć -- škórnje dele -- cholowy dele -- cholowy bojowniskeje uniformy horje -- škórnje horje -- kapu horje -- knefle zapinyć -- pas wokoło -- železny hornc na hłowu -- pas hornca zapinyć -- wšě draby tamneje uniformy do kamora ćisnyć -- špint zamknyć -- won na koridor -- po puću poslednje zrunanje uniformy -- durje začinić -- kópku začinić -- so nastupić -- liniju skorigować -- změrom stać -- hłowu horje -- hrudź doprědka -- rić hromadźe! (Ben Budar)
Štó , hač hodźa so zaćišće, kotrež su so we hłowach mnohich ludzi zakótwili, scyła hišće jónu skorigować. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]