wotpisować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotpisować

wotpisować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotpisuju wotpisujemoj wotpisujemy
2. wotpisuješ wotpisujetej (-taj) wotpisujeće
3. wotpisuje wotpisujetej wotpisuja (wotpisuju)
aspekt ip
transgresiw wotpisujo, wotpisujcy, wotpisowawši
prezensowy particip wotpisowacy
preteritowy particip wotpisowany
ł-forma wotpisował, wotpisowała, wotpisowało,
dual: wotpisowałoj, plural: wotpisowali (wotpisowałe)
werbalny substantiw wotpisowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotpisowach wotpisowachmoj wotpisowachmy
2. wotpisowaše wotpisowaštej wotpisowašće
3. wotpisowaše wotpisowaštej wotpisowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotpisujmoj wotpisujmy
2. wotpisuj wotpisujtej (-taj) wotpisujće
3. wotpisuj, njech wotpisuje wotpisujtej (-taj) njech wotpisuja (wotpisuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-pi-so-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtpisou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotpisowaše je 2x dokładźene, wotpisowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotpisać; přepisać

Přikłady:

[1] Spisowaćel rěka wotpisowar. (Koch)
Wosobinsce sym směł wobkedźbować wokomiki, hdyž je Ludmila Brězanowa w Hornim Hajnku ze swojeje stwički pod třěchu, hdźež je wotpisowała dźěło swojeho muža po drjewjanym schodźe z manuskriptami w ruce dele přišła a prajiła, zo měni, zo ma so něhdźe něšto změnić. (Rozhlad 1992)
To so njesłuša, zo je hólcam požčitaj a za to wotpisujetaj, to je tajki njeruny handl, jako bychu ći tamni waju njewólnicy byli. (Młynkowa)
Tuž Smolerjowe listy z ruku wotpisowach, potom na mašinje wotpisach a wotpiski z originalemi přirunach. (Rozhlad 1998)
Dokelž měješe Krawc strach, zo so w Němskej jeho hudźbne wotkazanje zanjecha abo samo zniči, wotpisowaše w třicetych lětach tójšto swojich kompozicijow a da je do Prahi inž. (Rozhlad 1998)
Hdy bych njeměł přez štyri lětdźesatki swoju towaršku žiwjenja poboku, jeje radu, jeje sćerpnosć, absolutnu solidaritu, hłuboke, tež sebje zaprěwace zrozumjenje, jeje sprócniwe wotpisowanje mojich druhdy zboha zmoranych rukopisow, jeje přećelnosć, kotraž sčini přećelny naš dom - a w hinašim ja dźěłać njemóhł -, jeje měrniwu wjesołosć a jeje lubosć - hdy bych to wšo njeměł - kak hinak by mi žiwjenje a pisanje běžało, je hypotetiske prašenje. (Rozhlad 1996)
Ćišć hrow wotewza hrajacym towarstwam wobćežne dźěło wotpisowanja rólow. (Ćišinski)
Sedźo na kencli z bosymi nohami pod blidom wotpisowaše něšto - wo druhich lumpakach. (Katolski Posoł 1911)
Akty nimaja so wjacy króć wotpisować, ale z trěbnymi přispomnjenjemi dale dawać. (Katolski Posoł 1911)
Njem\ w swojich n\ s\ trochu wotpisowa\ zo bych finale te\ b\ m\ (Brankačk)
MS Bych jón dawno słał, ale k wotpisowanju je mi stajnje čas falował; to je dźěło, kiž by móhł druhi činić. (Brankačk)
Njemóhł we swojich nócnych słužbach trochu wotpisować? (Brankačk)
Towarstwo móžeše 50 procentow dividendy płaćić porno 17 procentam w lěće 1914 a běše mohło 100 procentow płaćić, hdyž njebě wulke hromady pjenjez na wotpisowanja a druhe wěcy na bok kładło. (Katolski Posoł 1916)
Wone so pschipisuje a wotpisuje, stary dołh a dawanja měscheja so z nowymi, dań fo kapitalisuje: kónc wschoho je, zo. (Serbski hospodar 1890)
W mnohich připisach podawa wón informacije wo přešmórnjenjach w teksće, wo zmylkach nastatych při wotpisowanju z dalšeho rukopisa, wo mylnych přestajenjach sadow, skedźbnja na wosebitosće prawopisa, druhdy podawa k přirunanju wotpowědne městna pola Jakubicy abo Fabriciusa atd. (Rozhlad 1999)
Šewc - ze sćěhowacych faktow: sprěnja njeje wjazba Krakowskeho rukopisa wobškodźena, wěmy pak zo je Fabricius rukopis do Berlina pósłał, hdźež so wón rozwjaza, wotpisa a znowa zwjazany do Korjenja wróćo pósła; 347 zdruha pokazuje Krakowski rukopis na jeničkeho wotpisowarja, F. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]