zafarować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zafarować

zafarować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zafaruju zafarujemoj zafarujemy
2. zafaruješ zafarujetej (-taj) zafarujeće
3. zafaruje zafarujetej (-taj) zafaruja (zafaruju)


aspekt p/ip
transgresiw zafarujo, zafarujcy, zafarowawši
prezensowy particip zafarowacy
preteritowy particip zafarowany
ł-forma zafarował, zafarowała, zafarowało,
dual: zafarowałoj, plural: zafarowali (zafarowałe)
werbalny substantiw zafarowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zafarowach zafarowachmoj zafarowachmy
2. zafarowa(še) zafarowaštej zafarowašće
3. zafarowa(še) zafarowaštej zafarowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zafarujmoj zafarujmy
2. zafaruj zafarujtej (-taj) zafarujće
3. zafaruj, njech zafaruje zafarujtej (-taj) njech zafaruja (zafaruju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-fa-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: zafaʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zafarowaše je 0x dokładźene, zafarowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tuž je tachantske konsistorium nětko z přihłosowanjom wokrjesnoho hejtmanstwa a łužiskich krajnych stawow Khelno a Stróžišćo z Budyšskeje wosady wufarowało a do Radworja zafarowało. (Katolski Posoł 1915)
Kotre druhe wsy běchu do hišće katolskeje wosady zafarowane, njewěm. (Rozhlad 1992)
Do njeje zafarowachu Nowu Wjes, Kamjenjej, Jeńšecy, Trupin (Budyski wokrjes, Kołpicu, Stróžu, Šćeńcu, Hermanecy a Wysoku (Wojerowski wokrjes). (Rozhlad 1992)
Dokelž pak so Wulkozdźarowski farar spjećowaše zemrětych pochować (Komorow tehdy do Wulkich Zdźar zafarowany), a tež Rakečanski farar to wotpokaza, prošachu Komorowčenjo Njeswačanskeho fararja wo to, kotryž to potom tež činješe. (Rozhlad 1992)
W zafarowanym Zarěču nasta 1879 dalše, Zarěčanske serbske towarstwo kiž pak 1892 po smjerći swojeho předsydy, blidarskeho mištra Jana Młynka, rozpadny. (Rozhlad 1999)
Julius 1792 Kanecy a Liboń, dotal do Hodźija zafarowane, přizamknychu so nětko Chrósčanskej farskej cyrkwi, snano w zwisku z fararjom Janom Jurjom Temlerom, kiž lěta 1559 z Hodźija do Chrósćic woteńdźe a tu dalšich štyrnaće lět w zastojnstwje skutkowaše. (Rozhlad 1998)
Přewodźenje tež ze wsy přińdźe, z bliskich Hošic, do Budyšina zafarowanych. (Kubašec)
Wosebje njedźelu na kemšach w serbskej cyrkwi, do kotrejež su wokolne wsy zafarowane, ze swojeje zadnjeje ławki rady pohlada, hdyž holčki same abo z maćerju po hasce k durjam du. (Kubašec)
Do njeje zafarowachu so nimo cyłeju wsow 'Wolešnicy a Stareho Lubija tež serbscy wobydlerjo z města a z dalšich wokolnych wsow. (Rozhlad 1995)
Zhubi ryćerkubła, kotrež běchu dotal do njeje zafarowane, kaž Radworske a Lutowčanske. (Katolski Posoł 1913)
Francózowje su zafarowani při swojej francózskej cyrkwi swj. (Katolski Posoł 1912)
K wotpołoženju zličbowanja přeprosychu so pódla Hnadneje knjenje tež probst, klóštrski bohot, sekretar, tachant a někotři kanonikojo Budyšskoho tachantstwa, dokelž běchu někotre jomu słušace wsy do Khrósćanskeje wosady zafarowane, dale wosadni zemjenjo a duchowni, skónčnje tež chěbětarjo. (Katolski Posoł 1912)
Tak wobćežowaštaj so w lěće 1673 farar Měrćin Sutorius a kapłan Pawoł Ignacius Petzschig na zafarowanych zemjanow, dokelž jim přisłušny dawk zapowědźichu. (Katolski Posoł 1912)
Liboń a Wotrow, kotrež Hodźijski farar Handrij Manitius za swoju cyrkej žadaše dla płaćenja dawkow, postaji so přez tamne pře słyšowanjo, zo tute klóštrej słušace wsy w času reformacije stajnje romsko-katolskej cyrkwi w Khrósćicach přisłušachu Rozkora mjez Khrósćanskimi duchownymi a někotrymi zafarowanymi evangelskimi panami dla wotwjedźenja dawkow nasta zasy w 18. (Katolski Posoł 1912)
Wyše toho wašnjo, zo ze susodnych městnow, mjez nimi z dweju, kotrejž njeběštej do Khróscic zafarowanej, ludźo k swjatym sakramentam do Khrósćic chodźachu, dachu so tam tež wěrować a hrjebać. (Katolski Posoł 1912)
Hačkuli ma Kulow wot 1957 serbskeho duchowneho, wobsteji dale prašenje za zafarowanjom wosady do Mišnjanskeho biskopstwa. (Rozhlad 2001)
Jako pak w Třicećilětnej wójnje mór tež w Komorowje cychnowaše, spjećowaše so Wulkoždźarowski farar zemrětych pochować (Komorow tehdy do Wulkich Ždźar zafarowany), tež Rakečanski farar to wotpokaza. (Protyka 2001)
Z njeje wustupja druhowěriwi w dotal zafarowanych wsach. (Katolski Posoł 1916)
Runje tak přichadźeše telko ludźi ze wšitkich zafarowanych wsow, mužojo kóždu njedźelu, tež při hubjenym wjedrje, žony kóždu druhu njedźelu Dokelž běše šćežka z Delnjeje Hórki do Malešec po haćenjach w nalěću a w nazymje jara błóćana, wzachu mužojo swoje žony husto na chribjet, hdyž žony přez błóto njemóžachu. (Sykora)
Dale słušeja do Baćonja ze swojimi katholskimi wobydlerjemi wsy Haslow, Nowy Łusč, Wutołčicy, Banecy, Łahow, Zarěč a Króńca, kotrež su do Njeswačidła zafarowane, a Sulšecy, Ćěškecy, Prěčecy, Běčicy, Myšecy, Bolborcy, Lešawa, Debiškow, Janecy, Darin, Koblicy, Njezdašecy, Dobranecy a Smochćicy, kotrež su do Hodźija zafarowane. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]