zhibować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zhibować

zhibować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zhibuju zhibujemoj zhibujemy
2. zhibuješ zhibujetej (-taj) zhibujeće
3. zhibuje zhibujetej zhibuja (zhibuju)
aspekt ip
transgresiw zhibujo, zhibujcy, zhibowawši
prezensowy particip zhibowacy
preteritowy particip zhibowany
ł-forma zhibował, zhibowała, zhibowało,
dual: zhibowałoj, plural: zhibowali (zhibowałe)
werbalny substantiw zhibowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zhibowach zhibowachmoj zhibowachmy
2. zhibowaše zhibowaštej zhibowašće
3. zhibowaše zhibowaštej zhibowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zhibujmoj zhibujmy
2. zhibuj zhibujtej (-taj) zhibujće
3. zhibuj, njech zhibuje zhibujtej (-taj) njech zhibuja (zhibuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zhi-bo-wać

Wurjekowanje

IPA: zhibou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zhibowaše je 18x dokładźene, zhibowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zhibnyć; zezhibować; přezhibnyć; přezhibować; zazhibnyć; zazhibować; zhorbić; horbić; křiwić; zekřiwić

Přikłady:

[1] Tež djaboły, po zemi błudźacy abo we hłubinje za rjećazy zwjazane, zhibowachu kolena, ale z nuzowanjom a z njewolu. (Katolski Posoł 1915)
Na kóncu tam rěka: "Smy dožiwili, kak samo tajcy, kotrychž mějachmy za wjednikow ducha a přistojnoho žiwjenja, za chorhowjenošerjow čłowjestwa a sprawnosće, zo ći před křičenjom na hasach a hrubosću njezdźěłanoho ludu kolena zhibowachu, z tym ławrjencowy wěnc čłowjestwa do procha mjetajcy, z kotrymž jim dźakny lětstotk hłowu wobwił. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla ja praju, štóž před Bohom swojej kolenje njezhibuje, tón je k łhanju nakłonjeny. (Katolski Posoł 1915)
Runje kaž křesćijanstwo po wěstym přihotowanju, jako tón čas dopjelnjeny, mjez čłowjekow stupi, tak sta so tež tolej; runje kaž w času krala Ahaba Jehova swojeho horliweho słužobnika Eliasa z tym tróštowaše, zo hišće sydom tawzentow w Israelu ma, kiž swoje kolena před Baalom zhibowali njejsu, tak měješe tež Bóh wjeršny w času ćmoweho zastarstwa přeco, haj wjele mužow, kotřiž rozswěćeni wot wěrneho ewangelskeho swětła swětło a wěrnosć rozpřesćěrachu, wozbóžace póznaća a wěry čistosć zdźeržeć a zachować pytachu. (Zejler)
Na nich chribjet wotpočuje, tón so nihdy njezhibuje, "dokelž njeje k zhib' (Zejler)
Je duch błazny, zawjedźerski twoju nohu wjedł na hory a ći swětow krasnosć pokazał, zo by před njej ty so zhibował? (Zejler)
Mój žiwjenja chód lóžki je, mje starosć njekrjuduje, mi hišće brěmjo žiwjenske mój chribjet njezhibuje. (Zejler)
Wona so směješe, mjetaše hłowu při tym dozady, a kaž wjerba zhibowaše so jeje ćěło pod rubjanej košlu. (Krawža)
Tohodla je joho tež Bóh powyšił a jomu mjeno dał, kotrež je přez wšitke mjeno, zo by w mjenje Jězusowym kóžde koleno so zhibowało tych, kotřiž su w njebjesach, na zemi a w podzemju. (Katolski Posoł 1917)
Njewinowaći so do wosuda winowatych zapletuja, pócćiwosć so zda podležeć, prawo so zhibować namocy. (Katolski Posoł 1917)
Tola tež hižo doprědka sebi njeda wolu zhibować a sebje słabić přez hołdowanjo a chwalenjo a lišćenjo a přisłodźenjo. (Katolski Posoł 1917)
Najprjedy so drjewo wari, zo by tak so skerje zhibowało, a rězać dało, kaž je runje trjeba. (Katolski Posoł 1917)
Z tym dyrbja napite być, zo bychu so hišće lěpje zhibowałe a předewšim wody njepiłe. (Katolski Posoł 1917)
Hdyžkuli so mjenej nade wšitke mjena, w kotrymž maja so zhibować wšitke kolena, bližachu, wobroćachu woči a mysl, jeli běchu so jim njewjapcy wotchiliłe, horliwe k ćichomu chamorčkej na wołtarju, a hdyž je wuprajachu z přisłušnej potajnosću, kłonjachu jara přistojnje wšitke swoju hłowu. (Katolski Posoł 1917)
Štomy zhibuja swoje hałzy hač k zemi, tak su ze sněhom wobćežene; a přecy hišće pada sněh. (Katolski Posoł 1917)
Abo daš sebi swoju wolu na kajkežkuli wašnjo škrěć a wohrjewać, zo so potom zhibuje kaž mjehki wósk; daš so sušić, zo potom lětaš kaž lišćo we wětřiku? (Katolski Posoł 1917)
Tu wšak kłonja so jara husto chudźi bohatym, zhibuja so před bohačkom, dokelž ma móc a wulki wliw a móže tym mytować, kotřiž so jomu kłonja, kotřiž jomu tež potom přihłosuja, hdyž dyrbjeli kruće a njebojaznje jomu njesprawnosć porokować a ju zasudźeć. (Katolski Posoł 1917)
To so , zo ma so dźěsću wšitko druhe tež rozpokazować, kak do cyrkwje zastupujemy, ze swjećenej wodu so krjepimy a koleno před Najswjećišim zhibujemy, kak sebi křiž činimy, na wutrobu bijemy: "Božo budź mi hrěšnikej hnadny. (Katolski Posoł 1917)
Zestarjena dwórska etiketa samo při tutym tak struchłym podawku so zhibować njechaše. (Katolski Posoł 1914)
Při sćěnach deleka a stołpach a při wobłoženju na zwonkownej stronje stojachu granatowe a oranžowe štomiki, kotrychž hałzy so ze zrałymi płodami ćežke zhibowachu. (Katolski Posoł 1914)
A rómski wojak zhibowaše swoje kolena pred tymle dźěćatkom. (Katolski Posoł 1914)


Přełožki[wobdźěłać]

bend (through)

]] [[:en:bend (through)

(en)]]