absolwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

absolwować

absolwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. absolwuju absolwujemoj absolwujemy
2. absolwuješ absolwujetej (-taj) absolwujeće
3. absolwuje absolwujetej absolwuja (absolwuju)
aspekt ip
transgresiw absolwujo, absolwujcy, absolwowawši
prezensowy particip absolwowacy
preteritowy particip absolwowany
ł-forma absolwował, absolwowała, absolwowało,
dual: absolwowałoj, plural: absolwowali (absolwowałe)
werbalny substantiw absolwowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. absolwowach absolwowachmoj absolwowachmy
2. absolwowaše absolwowaštej absolwowašće
3. absolwowaše absolwowaštej absolwowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. absolwujmoj absolwujmy
2. absolwuj absolwujtej (-taj) absolwujće
3. absolwuj, njech absolwuje absolwujtej (-taj) njech absolwuja (absolwuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ab-sol-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: absɔlu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne absolwowaše je 7x dokładźene, absolwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotzamknyć; wotzamkować; wukonjeć; dźěłać

Přikłady:

[1] Jakub Kušk, kotryž njebě najlěpše městno měł, wokno hišće jónu wočini, zo by Hindenburgej něšto přiwołał -- tam hišće někajka stara zličbowanka wotewrjena --, ale štož wón nětkole wuhlada, jemu žort zadźerny: Wojacy, kotřiž běchu runje paradu absolwowali, buchu na wuchodźe města wotbrónjeni, po dźesaćoch hromadu zwjazani a na wulke zajaslene wozy zestorkani. (Brězan)
Wón absolwowaše 193637 ",,Ostsemester we Wrócławju, tam - kaž 100 lět do toho Smoler '- z pólskimi studentami žiwy a srěbaše pólsku rěč a kulturu hłuboko do so. (Rozhlad 1992)
Tola špak na tym běše, zo je njemóžne, sej na jednym dnju z Budyšina do Hamburga a zaso wróćo dojěć a mjeztym štyri hodźiny wučby absolwować. (Rozhlad 1992)
Wot 1962-64 absolwowaše aspiranturu na Berlinskej akademiji wuměłstwow w mišterskej rjadowni prof. (Rozhlad 1999)
Wona absolwowaše po maturje na Serbskim gymnaziju w Budyšinje tak mj. (Rozhlad 1999)
Hincej Šewcej, kotryž je před štyrjomi lětdźesatkami swój studij absolwował w Krakowje. (Rozhlad 1998)
Z toho je dwanaće zapisanych studentow w studijnym směrje magisterstwosorabistika: pjećo we hłownym a třo w pódlanskim předmjeće, štyrjo absolwuja dźělny studij, mjez nimi třo stipendiaća Załožby za serbski lud. (Rozhlad 1998)
Katalanska studentka, kotraž absolwuje tu na uniwersiće štyri semestry postgradualnje předmjet Europske studije, pisa kónčne dźěło wo rěčnym a prawniskim połoženju Serbow a Frizow. (Rozhlad 1998)
Druha móžnosć je magisterstwo, bóle wědomostny studij, kiž móža studenća w kombinaciji zjednym abodwěmaj dalšimaj předmjetomaj absolwować. (Rozhlad 1996)
W 60tych lětach je absolwował eksterny studij sorabistiki na Filozofiskej fakulće w Praze a wopyta tež sorabistiske ferialne kursy we Łužicy. (Rozhlad 1996)
Chor čisty wintonaciji, homogeny, mjechki we hłosu a zlochkosću absolwowaše wyšiny ze somoćanej połnosću. (Rozhlad 1996)
Šesćo absolwuja połny, kompletny studij wučerstwa abo m agisterstwa, su to wšo Serbja. (Rozhlad 1996)
Wot Lenki Cmuntoveje je tele tradicionelne dźiwadło přewzała, je w tym času absolwowała dalokostudij za nawodow dźěłaćerskich dźiwadłow w Lipsku a 7-8 inscenacijow z jara zwólniwym a přećelnym dźěćacym teamom insceno-wała. (Rozhlad 1991)
Za přetworjenje towaršnosće měli so wužiwać nazhonjenja narodow, kotrež - kaž ZSSR - běchu tutón proces po zdaću hižo přešli abo jón paralelnje absolwowachu. (Rozhlad 1990)
Jónu pospyta so wjako rysowar předłohow pola železnicy etablěrować a pozdźišo z pomocu za njeho wupisaneho stipendija Choćebuskeho fabrikanta na Weimarskej wuměłstwowej wysokej šuli porjadny studij absolwować. (Rozhlad 1995)
Z časa, hdyž je po wójnje na Karlowej uniwersiće absolwował přirunowacy studij słowjanskich literaturow a so pola prof. (Rozhlad 1995)
Horakowy jenož wo poł lěta starši rowjenk Antonin Frinta (18841975) swoje wysoko šulske lěta absolwował z wusměrjenjom na slawistiku, romantistiku a fonetiku w Praze a na Pariskej Sorbonnje. (Rozhlad 1995)
Antonin Frinta, kiž za čas studijow absolwował tež lektorski kurs łužiskeje serbšćiny, tehdy nawjedowany wot Adolfa Černeho a kiž Łužicu ze swójskich wopytow hižo z lěta 1911 derje zeznał, pokaza z mnohimi nastawkami4 zajim a sympatiju za Serbow hišće za čas žiwjenja Josefa Paty. (Rozhlad 1995)
Wobaj staj Serbam derje znataj, wosebje tym, kiž su w našim času serbsku šulu wopy- tali a serbski studij absolwowali. (Rozhlad 1994)
Młody muž njebě jenož studij teologije absolwował. (Rozhlad 2000)
Jeli staj staršej Serbaj, absolwowaštaj dwaj informantaj B-rjadownju, žadyn A-rjadownju. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]