hołdować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hołdować

hołdować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hołduju hołdujemoj hołdujemy
2. hołduješ hołdujetej (-taj) hołdujeće
3. hołduje hołdujetej hołduja (hołduju)
aspekt ip
transgresiw hołdujo, hołdujcy, hołdowawši
prezensowy particip hołdowacy
preteritowy particip hołdowany
ł-forma hołdował, hołdowała, hołdowało,
dual: hołdowałoj, plural: hołdowali (hołdowałe)
werbalny substantiw hołdowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hołdowach hołdowachmoj hołdowachmy
2. hołdowaše hołdowaštej hołdowašće
3. hołdowaše hołdowaštej hołdowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hołdujmoj hołdujmy
2. hołduj hołdujtej (-taj) hołdujće
3. hołduj, njech hołduje hołdujtej (-taj) njech hołduja (hołduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: hoł-do-wać

Wurjekowanje

IPA: hou̯dou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hołdowaše je 20x dokładźene, hołdowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] plesć so; kaž boha lubować; přibójsce lubować

Přikłady:

[1] Druhe lěta so wšo wjerćeše a hrěchej hołdowaše na rejwanskich łubjach, za to pak z ćim mjenje pobožnosću so modleše k Jězusej, w najswjećišim sakramenće přitomnomu. (Katolski Posoł 1915)
Tachantski dwór cyle ze štomami wupyšeny a wšitke wokna w dworje ze swěčkami rozswětlene a bu tak nowy knjez biskop z tajkim nócnym hołdowanjom cyle njenadźicy zwjeseleny. (Katolski Posoł 1915)
Mjez tym běchu so zastupjerjo tudomnych katolskich towarstwow w tachantskej jědźerni zhromadźili, zo bychu knjezej biskopej swoje hołdowace powitanjo wopokazali. (Katolski Posoł 1915)
Tule běše wona něhdy po hrodźe a po zahrodach knježiła a poručała a wšitko je so ji kłoniło a hołdowało jeje majestosći: "Kaž Waša majestosć poruča", je rěkało; a nětko, kajki dóńt ju tola potrjechi! (Katolski Posoł 1915)
Hižo při prěnim swjatočnym přichadźe nowoho knjeza biskopa do dwórskeje cyrkwje běchu jomu towarstwa našoho hłownoho města přisłušnje hołdowałe přez wotpósłanjo deputacijow z chorhowjemi. (Katolski Posoł 1915)
Sem wućeka so pobožny křesćan, zo by dowěrnje k nohomaj dobroho Pastyrja so poklaknywši jomu hołdował, joho prosył, we wšitkich swojich naležnosćach z nim so wuradźował. (Katolski Posoł 1915)
Čłowjekojo, z tymle hołdowanjom wubudźeni, hromadźachu so z črjódami, česćowne powostanki toho runja česćić. (Katolski Posoł 1915)
Jandźelojo chcychu hołdowanjam, kotrež so pócćiwosći přihotowachu, čłowjekam so přidružić. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla tež italski kral w swojej depeši jako wotmołwje na hołdowanjo swobodnych murjeri w Quarto 4. (Katolski Posoł 1915)
Kejžorka tuž móžeše być a skoro cyły swět so jej kłonił, a česćow měła, a wšudźom prěnja, a wšitcy běchu jej hołdowali, a basnicy we spěwach ju sławili, a mócni rjekojo, přewinjerjo wjele a mócnych ludow prosyli wo jeje přichilnosć a hnadu. (Katolski Posoł 1915)
A tak chcu k jeje swjedźenjej tu zaspěwać chwalobny kěrluš a hołdować jeje rjanosći a hódnosći. (Katolski Posoł 1915)
Komu hewak, hdyž nic tym zbóžnym w njebjesach, kotřiž běłu drastu woblečeni, palmy we swojich rukach, krónu na hłowje tam hołduja swojomu Bohu. (Katolski Posoł 1915)
Wjele k tomu přinošowało, zo staj so kejžor a lěkar tak zbližiłoj, je drje přede wšěm to, zo staj wobaj jenak staraj a zo wobaj jenajkomu žiwjeńskomu nahladej hołdujetaj. (Katolski Posoł 1915)
Wšelakore wukazy wyšnosće, zo by so z tukom lutowało, z ćežka swój zaměr docpěja, jeli so tajkomu nahladej dale hołduje. (Katolski Posoł 1915)
Tuž, smjertni, krasnej hołdujće tej wěri, trón jejny pyšće, stwjerdźće, powyšće; tu lubosć dźeržće -- lubosć njech was ćěri, lubosć je zbože, zbože lubosć je; a košće nadźiju, tu tróštarku přez žiwjenje a smjerć wam přećelnu; njech wěra, lubosć, nadźija nam zemju z njebjom zjednoća! (Zejler)
Budź, Chryšće, tebi krasnosć a chwalba najwyša; sy našich dušow jasnosć a dróha do njebja; pod nohomaj nětk cyła ći zemja hołduje, česć twojom mjenu spěwa dźens a do wěčnosće. (Zejler)
Budyscy serbscy měšćenjo swjećachu přitomnosć Napoleona w měsće z wěnowanskim postrowom W lěću hołdowachu sakskemu kralej we Łužicy, mj. (Zejler)
Mjez 15 maturantami 6 Serbow W lěću wotdźěli so Wojerowska přestrěn wot braniborskeho Grodkowskeho wokrjesa a přizamkny so jako samostatny wokrjes wobwodej Liegnitz (dźensa Legnica) Nazymu woteńdźe Zejler na studij teologije do Lipska Josef Dobrovsky wopyta Handrija Lubjenskeho w Budyšinje 1 8 26 W nazymje zapoća Handrij Zejler zhromadnje ze swojim přećelom Hendrichom Awgustom Krygarjom w Lipsku studentsku rukopisnu Sersku Nowinu wudawać W nazymje zetka so w Lipsku pólski wučenc Andrzej Kucharski ze Zejlerjom Wuńdźe kniha Pavela Josefa Šafarika (1795--1861) >>Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten<< 1 8 27 W meji přebywaše František Palacky (1798--1876) w Lipsku, hdžež so tež z Handrijom Zejlerjom zetka W oktobrje hołdowachu Serbja nowemu sakskemu kralej Antonej w sakskej Hornjej Łužicy (dnja 2. (Zejler)
Gestapo wosadźe zakazała, swojeho fararja, hdyž so domoj wróći, z hołdowanjom witać; tutomu zakazej pak so wosada z tym wuwiny, zo dźěše we wulkej ličbje na ćah a swojeho dušepastyrja mjelčo do fary přewodźeše. (Rozhlad 1998)
Jenož w tutej wšelakorosći móže so Bohu hołdować: ,,Štož pak je Bóh sčinił, je dobre. (Rozhlad 1998)
A Jězus, kotromuž budźe jutře bóle dyžli druhe dny lěta so hołdować, wón zawěsće změje radosć nad tymi, kotřiž z lubosće k njomu su te róže ze swojich zahrodkow jomu dali. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]