nadiktować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nadiktować

nadiktować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nadiktuju nadiktujemoj nadiktujemy
2. nadiktuješ nadiktujetej (-taj) nadiktujeće
3. nadiktuje nadiktujetej (-taj) nadiktuja (nadiktuju)


aspekt p
transgresiw nadiktujo, nadiktujcy, nadiktowawši
prezensowy particip nadiktowacy
preteritowy particip nadiktowany
ł-forma nadiktował, nadiktowała, nadiktowało,
dual: nadiktowałoj, plural: nadiktowali (nadiktowałe)
werbalny substantiw nadiktowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. nadiktowach nadiktowachmoj nadiktowachmy
2. nadiktowa nadiktowaštej nadiktowašće
3. nadiktowa nadiktowaštej nadiktowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- nadiktujmoj nadiktujmy
2. nadiktuj nadiktujtej (-taj) nadiktujće
3. nadiktuj, njech nadiktuje nadiktujtej (-taj) njech nadiktuja (nadiktuju)Ortografija

Dźělenje słowow: na-dik-to-wać

Wurjekowanje

IPA: nadiktou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nadiktowaše je 0x dokładźene, nadiktowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] diktować; přisudźić; přisudźeć

Přikłady:

[1] Čehodla te njespytamy, so wuspěšnišo nadiktowanju pozdatnych konsumowych potrjebow wuwinyć, štož dawno hišće rěkać nima. (Rozhlad 1993)
Zahrodnik, kotryž wuběrny stenograf, pisaše wšo nadiktowane w krótkopisu do małych zešiwkow, pozdźišo w čistopisu zaso do rjada šulskich zešiwkow. (Rozhlad 1993)
Poslednju dopisnicu wón dla stajnje přiběraceje słabosće woči serbskemu krajanej we Varnsdorfje nadiktował. (Rozhlad 1993)
Tak ruče hač so wot horjeka nadiktowa nowa ideologiska indoktrinacija přez komunistow, wupowědźi baza našeho ludu swoje sobudźěło z tymi někotrymi, kotřiž běchu z cyrkwje wustupili a do ,jednotneje ß zastupili. (Rozhlad 1992)
Zjawne žiwjenje so bóle a bóle přez nam derje znatu nadiktowanu liniju překisa, a někotrym zamolwitym funkcionaram njebě dźiwadłowa skupina ze swojimi hrami dosć politiska. (Rozhlad 1992)
Běše to proces, kiž njewuchadźeše z potrěbnosćow a wole naroda, ale nadiktowany přez cuze mócnarstwo, kotrež wjetšina towaršnosće wobhladowaše jako njepřećelske. (Rozhlad 1992)
Ale tež na to so z dorazom pokaza, zo su wot strony SED a stata nadiktowane wojerske demonstracije, wot rady města z wysokimi "honorarami dowolene ,,historiske spektakle w Studnjowym dworje, dróha 'antnmperialistiskeje solidarity a podobne wot Serbow njewitane a serbsku kulturu ani tangěrowace zarjadowanja naše poslednje festiwale tak diskredidowali, zo běchu tu samo wobmyslenja, přichodne tajke zarjadowanja festiwale mjenować, runjež so tónle wuraz po cyłym swěće wužiwa. (Rozhlad 1992)
A tak sym wotpołožiła tuposć, jednorakosć a hewak někajku druhu charakternu kajkosć, kotruž nam wšědny dźeń takle nadiktuje. (Młynkowa)
Na jednym městnje awtor swojemu rjekej do lista nadiktuje tutu namołwu, kotraž tež za nas płaći: ,,Kak njemóhło mje tole wšitko k tomu pohnuwać, našemu ludej z nutrnosću na wutrobu kłasć: Njehańbujće so swojeje zašłosće! (Rozhlad 1998)
Mjeztym wojerska wyšnosć łužiskim stawam a měšćanskim zarjadam swoje žadanja nadiktowa, kiž rěkachu cyle kruće i6 050 pokrutow ćhlěba, 6puntowskich, hnydom -- a pozdźišo hišće 40 000 pokrutow do Stołpina, hdźež budźe so wójsko hromadźić, 60 000 racijow wowsa po dwěmaj maskomaj a 60 000 racijow syna po 8 puntach. (Kubašec)
Jenićke woloženje, kiž jemu kaž wšěm wot zažneho ranja honjenym přestawka popřa, , zo smědźachu graty z rukow połožić, stawy a chribjet zrunać a na mały dźěl hodźiny so posydnyć, snadź tež sej słowčko mjez sobu rjec, jeli mějachu na to hišće mysl a mocy, přeco pak w straše, zo snadź toho abo tamneho dohladowarja lóšt nadpadnje, jim tež tuto krótke wodychnjenje z někajkeje wumysleneje přičiny skazyć, haru zaćěrić a chłostanje nadiktować. (Kubašec)
Rady bych Ći na njón sam wotmołwił, ale njemóžu hišće hinak hač Ći jeno tute někotre rynčki nadiktować. (Ćišinski)
Ja wospjetuju moje wuprajenje z Hłowneje zhromadźizny: Program a dźěławosć Maćicy Serbskeje sej njedamy wot nikoho wot wonka nadiktować a štóž sej mysli, zo móže nam mudrować, njech přińdźe ze swojej mudrej radu k nam a tu swoje mysle zwoprawdźi. (Rozhlad 1994)
W tutej diskusiji - tak so zdawa - faluje často wótry a strózby wid na realitu, kotruž móžemy a dyrbimy dźensa tež w Serbach widźeć z dweju perspektiwow: Sprěnja su tohorunja w našej blišej domiznje z prewrótom rozpadnyli "wothorjeka" nadiktowane struktury zhromadnosćow. (Rozhlad 2000)
Zwjazkowe předsydstwo nochce specifiskim towarstwam něšto nadiktować, do nich wobsahowje sahać, a wone to tež ženje činiło njeje. (Rozhlad 2001)
Tak so přewjedźe nadiktowana integracija dweju dźělow Hornjeje šleskeje, kotrejž běštej dołhe lětdźesatki byłoj pod diktaturu Pruskeje a Awstriskeje. (Rozhlad 1990)
Wo telko ćeńša samo, zo so nam čućiwe naprawy zalutowanja njenaprošnje nadiktuja. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]