K wobsahej skočić

nocować

z Wikisłownika

nocować

nocować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nocuju nocujemoj nocujemy
2. nocuješ nocujetej (-taj) nocujeće
3. nocuje nocujetej nocuja (nocuju)
aspekt ip
transgresiw nocujo, nocujcy, nocowawši
prezensowy particip nocowacy
preteritowy particip nocowany
ł-forma nocował, nocowała, nocowało,
dual: nocowałoj, plural: nocowali (nocowałe)
werbalny substantiw nocowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nocowach nocowachmoj nocowachmy
2. nocowaše nocowaštej nocowašće
3. nocowaše nocowaštej nocowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nocujmoj nocujmy
2. nocuj nocujtej (-taj) nocujće
3. nocuj, njech nocuje nocujtej (-taj) njech nocuja (nocuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: no-co-wać

Wurjekowanje

IPA: nɔʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nocowaše je 5x dokładźene, nocowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přenocować; přez nóc wostać

Přikłady:

[1] Ale najprjedy hišće mějachmoj swojemu kumpanej a sobuwandrakej wobstarać nocowanje pola druheho bura. (Njechorński)
Jedyn pólski redaktor, wojak, piše: "W jenej chěži, pódla hospodarjoweje swójby a dweju swójbow ze zničenych susodnych wsow namaka so hišće 8 do 10 wojakow, tak zo w někotrych domach wokoło 20 do 30 ludźi nocuje, z dobom z małymi dźěćimi, z kotrychž jene abo wjacy nadobo płače abo chlěba woła! (Katolski Posoł 1915)
Ow rjana stwórba w lěći na chłódnych wječorach: A budu w chłódnym schowje ja něhdy nocować, chcył, měsačko, na rowje mi chwilku pozastać. (Zejler)
Hdyž něhdźe nocowachu, tak kradźechu a pječechu a warjachu a dachu sej derje być. (Młynkowa)
Někotři z tutych suplikantow nocowachu pola nas. (Dobrucky)
Šwedski kral přićahny do Łužicy, nocowaše we Łusku, njedaloko Wujezda, zaćahny do Budyšina. (Wićaz)
Wjele króć je nocował w statokach ruskich burow a na pjecy spał. (Wićaz)
Budźe buwoł posłušnje ći słužić abo nocować při twojim žłobju? (Stary zakoń 1973)
Wupřestrěwach stajnje swojej ruce k spjećiwemu ludej, kotryž chodźeše po njedobrym puću za swojimi myslemi, k ludźom, kotřiž mje pospochi mjezwoči do hněwa wobjachu, woprujo w zahrodach a kadźo na cyhelach, kotřiž w rowach sydachu a na wotzamknjenych městnach nocowachu; kotřiž jědźachu swinjace mjaso a mějachu nječistu jušku w swojich sudobjach, kotřiž rěča: ">Njepřibliž so mi, njedótkaj so mje, hewak će swjateho sčinju! (Stary zakoń 1973)
Wona wopušći staršeju a přećelow a zalěze sej do ćěmnych kutow jónu nocowaše wona na wězi katedrale a dowě so potajnstwa Złoteho psa. (Brězan)
Za dwě hodźinje Feliks wšě hosćency města zeznał a zhonił, zo mějachu žony a njewjesty wojakow nimale wšitke stwy wobsadźene a zo dyrbjachu samo zastupnicy wšelkich firmow, dołholětni ložěrowi hosćo, často na dwórnišću nocować. (Brězan)
Wón před krótkim w swojej ródnej wsy, w Nowej Wsy nad Sprjewju, pobył a w Stróži pola Kocora nocował, >>w Kocorowym łožu<< wón smějicy powědaše, >>mjeztym zo je sej tón z ławki 306 a stólcow lěhadło natwarił. (Kubašec)
Hdźe nocuje, to njewědźachu, ale zo je jeho stajna rěč: ,Za starych ludźi dyrbjało lěpje starane być, Dźěći staršich do smjerće žiwić njemóža. (Kubašec)
Je dźě hižo pola nich nocował, hdyž je to strašniše za nićh było hač dźensa. (Kubašec)
Jeničke zbožo, zo so to w horcym lěću sta, zo móžachu jeho wojacy pod hołym njebjom zwonka měšćanskich murjow nocować. (Kubašec)
Přijachu jich zwólniwje, přihotowaćhu jim porjadne nocowanje a přeprosychu jich hnydom do deleńcy knježeje čeledźe, oficěra pak ke knjezej do hrodu. (Kubašec)
Nan do dalšich kónčin jězdźi hač do Zemic a budźe rady pola tebje nocować. (Kubašec)
W njej druhdy wóznicy nocuja abo wotpočuja. (Kubašec)
To wšak by derje było, ale to bjez dwěla bruna młodownja, a mój njeběchmoj w HJ a njemějachmoj tež trěbne wupokazy za nocowanje w młodownjach. (Kubašec)
Kokla smědźeše so rozsudźić, hač chce ze swojim zapřahom a z ludźimi na tachantskim wudworje na Hornčerskej hasy wostać abo hišće do Bělšec dojěć a tam na tachantskim kuble nocować. (Kubašec)
Po prošerskich pućach Wokoło bramborskeho Choćebuza prošerjo błudźa, w lěsach so chowajo, w hródźach nocujo, po wsach prošo wo kusčičk chlěba. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]