rozpisować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozpisować

rozpisować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozpisuju rozpisujemoj rozpisujemy
2. rozpisuješ rozpisujetej (-taj) rozpisujeće
3. rozpisuje rozpisujetej rozpisuja (rozpisuju)
aspekt ip
transgresiw rozpisujo, rozpisujcy, rozpisowawši
prezensowy particip rozpisowacy
preteritowy particip rozpisowany
ł-forma rozpisował, rozpisowała, rozpisowało,
dual: rozpisowałoj, plural: rozpisowali (rozpisowałe)
werbalny substantiw rozpisowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozpisowach rozpisowachmoj rozpisowachmy
2. rozpisowaše rozpisowaštej rozpisowašće
3. rozpisowaše rozpisowaštej rozpisowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozpisujmoj rozpisujmy
2. rozpisuj rozpisujtej (-taj) rozpisujće
3. rozpisuj, njech rozpisuje rozpisujtej (-taj) njech rozpisuja (rozpisuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-pi-so-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzpisou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozpisowaše je 1x dokładźene, rozpisowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozpisać; wopisać; wopisować; rysować; rozpowědać

Přikłady:

[1] Nichtó ani na to dychał njeby, zo wo tej ,,Čornej Pumpje`` budźeja raz wulke nowiny nimale wšědnje so rozpisować na načolnych stronach, zo ministrojo a statnicy budźeja wo njej narěčować a wuradźować, zo ta ,,Čorna Pumpa`` budźe sobu rozsudźować wo hospodarskim wuwiću cyłeho našeho kraja. (Njechorński)
Štož wón za naše towarstwowe žiwjenjo, to rozpisować rěka dźěl stawiznow našich towarstwow wo poslednich dźesać lětach spisać. (Katolski Posoł 1915)
Je-li pak tak žiwy był, budźe joho myto krasne, kaž nam to rjenje rozpisuje naš Ćišinski "Při njebjeskich wrótkach": \\151\ Čo. (Katolski Posoł 1915)
Posłuchajmy tu na rjany epos "Nawoženja", w kotrymž nam Ćišinski rozpisuje maćernu lubosć a starosć, kotraž sebi přecy rady a wšě zadźěwki předobywa a wotstroni. (Katolski Posoł 1915)
Posłuchajmy, kak nam Jurij Libš rozpisuje rjanosć a wažnosć rěče: "Mnozy wučeni pytaju žadne rjane kamjenje, wjesela so nad jich barbami a błyšćom, chowaja je derje přezamkane w musejach. (Katolski Posoł 1915)
Nastawk rěčeše wo powšitkownym hubjenstwje w kraju k ranju Łobja, rozpisowaše bědne žiwjenje dźěłaćerjow a wulkotne komunistiskich funkcionarow; rěčeše wo tym, zo nichtó njeje swojeho žiwjenja wěsty, njecha-li trubić do trompety komunistow; pisaše wo organizaciji młodźiny, kotraž je prjedawša HJ z druhim mjenom, wo tym, zo je tam uniformowane cyłe žiwjenje -- nastawk wopisowaše wobstejnosće mjenje bóle tajke, kajkež je Pawoł znał pod fašizmom. (Brězan)
Ruske nowiny rozpisuja z dźěla nadrobnje, štož tu swědkojo, wysocy officirojo wuprajachu. (Katolski Posoł 1917)
Wosebje namołwjamy tež naše serbske towarstwa, "Łužicu" dźeržeć jako towarstwowy organ; wšako wona nadrobnje wo našich towarstwach rozpisuje. (Katolski Posoł 1913)
Tola, što bych so to dołho rozpisował, Ty sam to lěpje wěš a tohorunja wěš, zo ja to připóznawam a wuznawam z nutrnej dźakownosću. (Ćišinski)
Na tutym zakładźe rozpisuje wuwiwacu so lubosć w fazach rozkćěwa, zadušenja a drobneho ponowjenja (hlej titul). (Rozhlad 2000)
W tutej knize rozpisuje awtor wobšěrnje, kak wón hromadźe ze sobudźěłaćerjom Wustawy za rasowědu, ludowu biologiju a wjesnu sociologiju w Berlin-Dalemje swoje přepytowanje přewjedł. (Rozhlad 2000)
To su někotre dypki; wšě te blady rozpisować, kotrež Pudorowy přiwisk čini, njeje možno, měnimy tola, zo budźe naš serbski lud swojim ludźom wjacy wěrić, dyžli tamnomu Lipsčanskomu wulkomu překupcej z joho milijonami, kotryž ma lětnje tysacy a zasy tysacy dochodow, kotryž jenož za česću lipota, jako zapósłanc w sejmje sydać, tón, kiž nanihdy začuł njeje, kak ratarjej, rjemjeslnikej abo małomu dźěłaćerjej je. (Katolski Posoł 1912)
Přeměnjenja tu rozpisować, wjele njepomha, dokelž móža so na dalšich wuradźowanjach hišće dale přeměnić. (Katolski Posoł 1912)
Nochcemy zrudne jenotliwosće nadrobnje rozpisować. (Katolski Posoł 1912)
Nadrobnje rozpisuje w lisće swojej maćeri z 31. (Rozhlad 1997)
To wšo ći njetrjebam rozpisować: sam je lěpje wěš, kiž dźěn maš je na swojej koži nažiwić a tebi do stawow a do wutroby a do móšnje přima. (Katolski Posoł 1916)
Za měsac december rozpisuje wjednistwo njepřećelow na wšěch morjach, mjenuje jenotliwe podnurjene łódźe a praji potom: Wša njepřećelowa škoda wučinja po tutym cyle wěstym zestajenju 24 łódźi z hromadźe 104764 tunami. (Katolski Posoł 1916)
Wo čim staj bamž a Asquith rěčałoj, drje nowiny wšelako rozpisuja, woprawdźe pak najskerje wjele wo tym njewědźa. (Katolski Posoł 1916)
W jendźelskej nahladnej nowinje "National Rewiew" rozpisuje spisaćel wuměnjenja, pod kotrymiž měła Jendźelska měr činić. (Katolski Posoł 1916)
Je-li pak tak žiwy był, budźe jeho myto krasne, kaž nam to rjenje rozpisuje naš Ćišinski ",,Při njebjeskich wrótkach: 1. (Rab)
Posłuchajmy tu "na rjany epos ,,Nawoženja w kotrymž nam 'Ćišinski rozpisuje maćernu lubosć a starosć, kotraž sebi přecy rady a wšě zadźěwki předobywa a wotstroni. (Rab)


Přełožki[wobdźěłać]

set out, explain in writing

]] [[:en:set out, explain in writing

(en)]]