K wobsahej skočić

rysować

z Wikisłownika

rysować

wosoba singular dual plural
1. rysuju rysujemoj rysujemy
2. rysuješ rysujetej (-taj) rysujeće
3. rysuje rysujetej rysuja (rysuju)
aspekt ip
transgresiw rysujo, rysujcy, rysowawši
prezensowy particip rysowacy
preteritowy particip rysowany
ł-forma rysował, rysowała, rysowało,
dual: rysowałoj, plural: rysowali (rysowałe)
werbalny substantiw rysowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rysowach rysowachmoj rysowachmy
2. rysowaše rysowaštej rysowašće
3. rysowaše rysowaštej rysowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rysujmoj rysujmy
2. rysuj rysujtej (-taj) rysujće
3. rysuj, njech rysuje rysujtej (-taj) njech rysuja (rysuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ry-so-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɪsou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rysowaše je 69x dokładźene, rysowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] narysować; nakrjeslić; krjeslić; wopisać; wopisować; rozpisać; rozpisować; rozpowědać; powědać; mustrować; předstajić; předstajeć; rozpowědować; před woči stajić

Přikłady:

[1] Swědomite rysowanjo a zestajenjo barbow. (Katolski Posoł 1915)
Swědomite rysowanjo a zestajenjo barbow. (Katolski Posoł 1915)
Wobraz cyle w jasnych barbach rysowany. (Katolski Posoł 1915)
Knjez Elsner dwě lěće wučomc wumjełskeje přemysłoweje šule w Drježdźanach dla wudospołnjenja w rysowanju. (Katolski Posoł 1915)
We swojej rěči rysowaše knjez wyšši šulski rada dołholětne swěrne a žohnowane skutkowanjo wuznamjenjenoho w šuli a cyrkwi, we wosadźe a nalutowarni. (Katolski Posoł 1915)
Tola z přecy wjacy stron bu powěsć wobkrućena; jedyn je joho widźał padnyć, druhi joho sobu pohrjebał, třeći joho row rysował. (Katolski Posoł 1915)
Na zakładźe słowa njedźelskoho evangelija: "Hlej mortwy bu wón njeseny", rysowaše k. (Katolski Posoł 1915)
Ze wšěch wobrazow a nastawkow je bórzy póznać, zo je wójna, zo wójna nikomu z mysli njecha, spisowaćelam pjero a rysowarjam wołojnik wodźi. (Katolski Posoł 1915)
Tajkoho prawoho dobroho serbskoho nana rysuje nam zasy Ćišinski w basni "modlitwa staroho bura": Stary bur prosy Boha: Haj a škitaj, Knježe Božo, Statok mojich wótcow mi, Mje hdyž za wsu wita łožo: Pój a lehń so k nam a spi! (Katolski Posoł 1915)
Rjany wobraz, runje tak něžny a lubozny, rysuje nam druhdźe samsny basnik: Při kolebcy mać lube kurko spěwa "Do ruki spanja moškowej'; 'Na spěwanje so hižo hólčik směwa "A posł' z dušu nutrnej; "Nowy swět bórzy jom' wotamka so, 'Stawy so zběhaju pozradujo. (Katolski Posoł 1915)
Podobnje kaž serbske zwěrjećne bajki so mnohe Zejlerjowe fabule >>wu- znamjenjeja přez wulku nachilnosć k realistiskemu, 170 plastiskemu, haj w mnohich padach drastiskemu rysowanju situacije<< a k >>směškowym situacijam<< (P. (Zejler)
Zejlerjowa wěrna zwjazanosć z ludom, jeho angažowanosć za socialne prawa jednoreho dźěławeho burskeho čłowjeka, jeho zmužita kritika předprawow zemjanstwa a jeho słužownikow, realistiske rysowanje serbskeho wšědneho dnja - to měješe rozsudny wuznam za wuwiće serbskeho realizma. (Zejler)
Zejler rysuje swoju misiju jako basnik serbskeho luda - kaž běše to hižo w basnjomaj >>Bych chcył<< a >>Njespokojnosć ze sobu<< z lěta 1828 sčinił - po skónčenym studiju w soneće >>Mój ludo<<. (Zejler)
Mjezy >>Serbow wótcneho kraja<< rysuje >>wot Lobja (Zejler)
Zajimawe we wobłuku rysowanja Zejlerjoweje tworićelskeje metody je prašenje literarneje korelacije, to je wothłosa němskeje a słowjanskeje wuměłskeje poezije pola njeho. (Zejler)
Hdyž bajowy Daedalus rozmyslowaše, kak móhł, zaklate, wonemu labyrintej wućeknyć, wón kaž mój nan, kiž nocy dołho nad rysowankami sydaše a pisaše a wobličowaše. (Krawža)
Tež rysowanje mam cyle rady. (Krawža)
Steji bjezpomocny a widźi ju so walić, cyła kaž je, na blido, hdźež skicak z rysowanku leži. (Krawža)
To, wo čimž běštaj před lětami přeco rěčałoj, bu nětko rysowanka na ducenće papjerkow z K\ skicoweho bloka: Sydom stwow z wulkimi woknami, samo łubju doporuči K\ wutwarić, a jědźernja za dwaceći ludźi, k tomu kuchina w trěbnej wulkosći a, kaž prajene, w prěnim poschodźe WC a kupjel z ćopłej wodu a dušu. (Krawža)
Mudrina K\ rysowanki na hamt pósłała, a zo su to ći hamtarjo powědali, bliže hač wšo druhe. (Krawža)
A jeje powědanje na njeho zaćišć činiło, bóle hač rysowanka toho grofowskeho potomnika. (Krawža)


Přełožki

[wobdźěłać]