wujasnjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wujasnjować

wujasnjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wujasnjuju wujasnjujemoj wujasnjujemy
2. wujasnjuješ wujasnjujetej (-taj) wujasnjujeće
3. wujasnjuje wujasnjujetej wujasnjuja (wujasnjuju)
aspekt ip
transgresiw wujasnjujo, wujasnjujcy, wujasnjowawši
prezensowy particip wujasnjowacy
preteritowy particip wujasnjowany
ł-forma wujasnjował, wujasnjowała, wujasnjowało,
dual: wujasnjowałoj, plural: wujasnjowali (wujasnjowałe)
werbalny substantiw wujasnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wujasnjowach wujasnjowachmoj wujasnjowachmy
2. wujasnjowaše wujasnjowaštej wujasnjowašće
3. wujasnjowaše wujasnjowaštej wujasnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wujasnjujmoj wujasnjujmy
2. wujasnjuj wujasnjujtej (-taj) wujasnjujće
3. wujasnjuj, njech wujasnjuje wujasnjujtej (-taj) njech wujasnjuja (wujasnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wu-ja-s-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ui̯asnʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wujasnjowaše je 6x dokładźene, wujasnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wujasnić; wujasnjeć; rozjasnić; rozjasnjeć; rozjasnjować; wuswětlić; wuswětleć; wuswětlować; wurunać; wurunować; wukłasć; wukładować; wobjasnić; wobjasnjeć; wobjasnjować; rozpokazać; rozpokazować; rozłožić

Přikłady:

[1] Sama nuza a sama chudoba nimatej čłowjeka do 292 formulowana sentenca (promytion) abo na kóncu přidate wujasnjowanje (epimytion) słušatej k dominowacym srědkam w Zejlerjowych fabulach. (Zejler)
Wobuza so njepřida, hdźež spěw zanošuja, přećelnje so njebjesa w dušach wujasnjuja. (Zejler)
Njech žołmja k njebjesam tuž naše spěwy, so wujasnjujće wobleča! (Zejler)
W Mukowym wudaću pod nadpismom wozjewjeny wujasnjowacy podtitul >>Po narodnym wašnju<< w h. (Zejler)
Njech žołmja k njebjesam tuž naše spěwy, so wujasnjujće, wobliča! (Zejler)
Słónco je strowe\ wujasnjowaše Dima. (Krawža)
Přispomnjenja a wujasnjowanja atd. (Katolski Posoł 1914)
Jeho najwjetša zasłužba, kotruž mamy runje w tutych dnjach při składnosći stoteje róčnicy jeho narodnin jemu wysoko přiličić, wobsteji w tym, zo wón njesebičnje a dobytka njehladajo wšo swoje wědomostne dźěło staješe do słužby kubłanja a wujasnjowanja serbskeho luda. (Šěca)
Naposledk mjenowane su přijomnje wobělene a sensibelnje kaž tež z lubosću wuhotowane ze starym burskim gratom, ale bjez wujasnjowanjow abo reelneho zwiska nastupajo jich wužiwanje. (Rozhlad 1991)
Stož wujasnjowace teksty nastupa, bych chcył citować měnjenje z hóstneje knihi: (Rozhlad 1991)
Sam hižo sym dyrbjał hosćom wujasnjować motiwy ilustrowaneje Krabatoweje powěsće w Rakecach, a někotryžkuli króć přijědźechu ludźo samo ze starych zwjazkowych krajow, dokelž běchu reliefy w Hórkach widźeli, do Barta, zo bychu sej wuměłski wudźěłk kupili abo skazali. (Rozhlad 1991)
Tafla pódla podawaše wujasnjowace słowa wo zmysle tohole kamjenja \x96 wón bu postajeny k dopomnjeću na njeskutki ryćerja. (Protyka 2001)
Ilustracije: 1) marchrabje Gera w cyrkwi w Gernrode 2) kamjeń 3) z wujasnjowacym tekstom fota: Ch. (Protyka 2001)
Wustajeńca měješe tři tematiske wokruhi: wjacore barbne fotografije wulkeho formata wot wuměłskeho fotografa Jana Šimona Fiale, wulku ličbu póstowych kołkow a znamkow ze serbskimi motiwami, kotruž wupožči Petr Cesäk, kiž k nim tež napisa wujasnjowace teksty, a pokazku serbskich knihow, kotruž ze swojeje knihownje luboznje poskići Joachim Nowak z Němcow. (Rozhlad 1992)
Budarjoweje, je wosebitu rólu maćerje w serbskej kulturje wujasnjował. (Rozhlad 1998)
Mjeztym pak, zo čitarjo Bobrowskeho dosahowacu encyklopediju k aktualizowanju jeho tekstow lědma wobsedźachu7, štož zrozumjenje Bobrowskeho bjez wujasnjowaceho komentara jara poćežuje, móžeše so Lorenc pola swojich recipientow na to spušćeć, zo běchu Surowin jako rěčny ženij a filantrop, Kosyk jako wupućowar a Witkojc jako zahrodnica znaći. (Rozhlad 1998)
Podobne prašenja dyrbja so, nic jenož intendantam zjawnoprawniskich sćelakow, ale předewšěm rozhłosowym radam přeswědčiwje wujasnjować. (Rozhlad 1998)
Awtorojo předstajeja městna, jich wosebitosće, wujasnjuja časowe wobstejnosće, wopisuja kulinariske dobroty, dótkawaja so kapriolow. (Rozhlad 1998)
Štož je so dotal wo tym pisało, je jara njedokładne a njedospołne - štož wšak scyła njemóže hinak być - a tohodla polěkuje skerje nastawanju legendow, hač zo by wujasnjowało (Rozhlad 1996)
Ja tež hišće njejsym wuhódał, štó ze słownych awtorow-fachowcow ma prawo na kelko linkow teksta: Druhdy je zadnje łopjeno nimale dowužiwane, druhdy móhł sej por wujasnjowacych sadow wjace přeć. (Rozhlad 1996)
Wjesnjanosta, jedna z wodźacych wosobow we wsy (nimo fararki) nam politiske tuchwilnosće wujasnjowaše. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]