zajimować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zajimować

zajimować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zajimuju zajimujemoj zajimujemy
2. zajimuješ zajimujetej (-taj) zajimujeće
3. zajimuje zajimujetej zajimuja (zajimuju)
aspekt ip
transgresiw zajimujo, zajimujcy, zajimowawši
prezensowy particip zajimowacy
preteritowy particip zajimowany
ł-forma zajimował, zajimowała, zajimowało,
dual: zajimowałoj, plural: zajimowali (zajimowałe)
werbalny substantiw zajimowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zajimowach zajimowachmoj zajimowachmy
2. zajimowaše zajimowaštej zajimowašće
3. zajimowaše zajimowaštej zajimowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zajimujmoj zajimujmy
2. zajimuj zajimujtej (-taj) zajimujće
3. zajimuj, njech zajimuje zajimujtej (-taj) njech zajimuja (zajimuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-ji-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: zai̯imou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zajimowaše je 118x dokładźene, zajimowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] z myslow njehić; zajimać; zaběrać; jimać

Přikłady:

[1] Katolscy Serbja njetrjebaju cuzych protykow kupować, "Krajana" pak budźa wšitcy trjebać, dokelž jara wjele wobsahuje, štož móže nas nanajbóle zajimować, haj! (Katolski Posoł 1915)
Knižka za šulu a za lud docyła za wšitkich, kotrymž je łužiski kraj luby a drohi a kotřiž so za stawizny swojeje domizny zajimuja, je wušła pod mjenom "Einst und Jetzt. (Katolski Posoł 1915)
Na to poda knjez cyrkwiny wučer Andricki měsačnu rozprawu, kotraž tohorunja přede wšěm wo postupach na jenotliwych bitwišćach jednaše; přetož bjez dwěla w tu chwilu wójna wšěch připosłucharjow najbóle zajimuje. (Katolski Posoł 1915)
Ale by zlě było z nimi, bychu-li nas wobsahowje jenož hišće zajimowali jako >>dokument serbskeho wozrodźenja<<. (Zejler)
Dokelž chcemy so z nowym wudaćom tak daloko kaž móžno Zejlerjowemu prěnjotnemu tworjenju zbližić, zajimowachu nas w prěnim rjedźe Zejlerjowe rukopisy resp. (Zejler)
Zejlerjowe zetkanje 1827 z wuznamnym čěskim stawiznarjom z doby XXV11 čěskeho narodneho wozrodźenja, Františekom Palackim, bu dotal předewšěm jako wuznamne za Zejlerjowu rěčespytnu dźěławosć posudźowane prawdźepodobne pak je, zo Palacky, jako dobry znajer swětoweje literatury a jako rozsudny reprezentant filozofiskich a estetiskich rozestajenjow w čěskim basnistwje dwacetych lět, so w rozmołwje z młodym serbskim basnikom tež za jeho basniske tworjenje zajimowaše. (Zejler)
K tomu přińdźe, zo "Annalinda a wohnjowy mužik" njeje jeno rjane čitanje za dźěći, dźěło zamóže bjezewšeho tež zajimować do telewizijneje wobrazowki zanorjeneho dorosćeneho čitarja. (Rozhlad 1990)
W rozmołwje zajimowachu so přitomni předewšěm za rěčne połoženje w Delnjej Łužicy, za zwiski mjez čěskimi kulturnymi prócowarjemi a serbskej kulturu, předewšěm tež tworjacych wuměłcow, za přełožki čěskeje literatury do serbšćiny a za poćahi serbskich spisowaćelow k druhim słowjanskim literaturam. (Rozhlad 1990)
Na zarjadowanju wobdźělichu so wědomostnicy, studenća a dalši za serbsku rěč a kulturu so zajimowacy ludźo w Nižozemskej. (Rozhlad 1990)
Domowina měła přeprosyć wšěch aktiwnych a narodnje zajimowanych Serbow na najwobšěrniše wuradźowanje wo hnydomnych naprawach za wuchowanje serbstwa a za konsekwentne přewjedźenje Serbskeho zakonja (do Budyšina). (Rozhlad 1990)
Sym so za nimi - tymi trójkarjemi - zajimowany prašał a zhonił, zo skutkuje we njej młody wučer z mjenom Handrij Cyž sobu. (Rozhlad 1990)
Skerje su tući hudźbnje zajimowani přećeljo so k tajkej rjanej bjesadnej zhromadnosći namakali. (Rozhlad 1990)
Dokělž so hižo z młodosće sem wo serbske pismowstwo zajimowaše, měješe tež najlěpši přehlad wo sorabicach powšitkownje a wo wobstatku w Budyskej radnej knihowni kaž tež w knihowni Michałskeje cyrkwje. (Rozhlad 1990)
Za zajimowanych čitarjow kaž tež wosebje za slědźerjow je to wotbłyšć literarnotworićelskeho procesa, wězo druhdy tež wotbłyšć towaršnostnych mechanizmow. (Rozhlad 1990)
W rozmołwje zajimowachu so přitomni wosebje wo aktualnu situaciju we Łužicy. (Rozhlad 1990)
Szewczyk w swojim rozpominanju dale za to rěči, zo měli Češa a Polacy so w přichodźe bóle zajimować za wosud tuteje poslednjeje słowjanskeje mjeńšiny w němskim kraju. (Rozhlad 1990)
Mje by zajimowało, na čim to zaleži? (Rozhlad 1990)
Tuž ma tež naše serbske nakładnistwo najspěšnišo přemyslować, kak dale - na jednej stronje što chce a móže kupcam poskićić a kak knihikupcow za twory LND zajimować a wjazać. (Rozhlad 1990)
Zapadne nakładnistwa zajimowachu so za předšulsku literaturu, wobrazowe knižki, wutřihanki a wumolowanki. (Rozhlad 1990)
St\ čitaše awtor ze swojeje twórby a signowaše zajimowanym skupinarjam mjenowane wudaće. (Rozhlad 1990)
Wosebje zajimowachu so hosćićeljo za strukturne rjadowanje serbskeho prašenja, za nadawki institutucijow, statoprawne rjadowanje a wotpowědne naše prócowanja. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]

be interested [in]

]] [[:en:be interested [in]

(en)]]