hładkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hładkować

hładkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hładkuju hładkujemoj hładkujemy
2. hładkuješ hładkujetej (-taj) hładkujeće
3. hładkuje hładkujetej hładkuja (hładkuju)
aspekt ip
transgresiw hładkujo, hładkujcy, hładkowawši
prezensowy particip hładkowacy
preteritowy particip hładkowany
ł-forma hładkował, hładkowała, hładkowało,
dual: hładkowałoj, plural: hładkowali (hładkowałe)
werbalny substantiw hładkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hładkowach hładkowachmoj hładkowachmy
2. hładkowaše hładkowaštej hładkowašće
3. hładkowaše hładkowaštej hładkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hładkujmoj hładkujmy
2. hładkuj hładkujtej (-taj) hładkujće
3. hładkuj, njech hładkuje hładkujtej (-taj) njech hładkuja (hładkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: hład-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯adkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hładkowaše je 6x dokładźene, hładkowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wuhładkować; zhładkować; hładźić; zhładźić

Přikłady:

[1] Wón pschekrasnje rjany, luboznjemolowany, do złota a do drohoho hładkowanoho kamjenja zasadźeny a koło wokoło z diamantami wobsadźany. (Schmid)
Tam hižo zaso spodźiwne wozydła z wosebitymi připrawami dźěrawu a nakopcowanu pódu runaja a hładkuja. (Njechorński)
, kaž by so hańbował a wo wodaće prosył, kaž by hładkował, štož so hładkować njehodźi, kaž by so wot njeje rozžohnował, kaž by rjec chcył: Nětko će na pokoj wostaju, Ena. (Koch)
Helga hładkowaše moje draby. (Koch)
Wino hładkowaše přećiwki a zahna namaj wobmyslenja. (Koch)
Sčińće wšo přijomniše, něžniše, łahodniše, lěpše, zrozumliwiše, wurunajće, hładkujće! (Koch)
Wobroća knižku, hładkuje z dłónju jeje swěćatu wobalku a powěda, zo je nimale ze wšěch słowjanskich rěčow literaturu do ukrainskeje a ruskeje rěče přełožował. (Koch)
Wućahny z lěweho zaka kabata mólički česak a poča sej połne šěre włosy hładkować. (Koch)
Ćěmnozelene łopješka na štomach hładkowachu sej swoje fałdy a wupěrachu so, kaž bychu zywajo wotućeli z dołheho spara. (Koch)
Ludžo hładkowachu sej drasty, hdyž so jemu bližachu, a w korčmje za blidom rěčachu mužojo z wulkimi cuzymi słowami. (Koch)
Krótku hodźinku pozdźišo stejachu woły zaso měrnje žujo na swojim městnje, wokoło nich teptaše stary Grofa a runaše hnój, w swojej komorce steješe Borowski před kónčkom špihela a hładkowaše sej włosy, twjerde kaž konjace kosmy, z wonjatej brilantinu, a w Kěžnikec kuchni myješe so Maks Kěžnik a rozpowěda žonje wěcku wo traktorje, mokrej dźěrje, a kak běše >>stary<< njemdrił. (Brězan)
Wón hładkowaše sej brodu a postrowi młodeho kapłana. (Brězan)
Porsty, kotrež chcychu čoło hładkować, běchu mozlojte, sucha a kwěkawojta koža. (Brězan)
Łža chce z lišćenjom knježić; wěrnosć wšak je hruba, njehładkowana. (Katolski Posoł 1914)
Prědar móžeše sebi lubosć a poddatosć tychle jednorych, njehładkowanych ludźi jenož dobyć, hdyž so najswěrnišo jich starym wašnjam přizamkny a jich nic jenož po duchu, ale tež po ćěle předoby. (Katolski Posoł 1914)
Khwatachmy demant točić, hładkować a tam zasadźić, hdźež by so z wjetšim błyšćom zybolić mohł. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž němske lože, kotrež přihladowachu tutomu zadźerženju, swoje ß na tamnej stronje Alpow, potajkim ultramontanske sotry, sebi na to pomyslichu, tež wot nich bratrow pósłać přez Alpy, kotřiž dyrbjachu k měrej a rozomej radźić a hładkować, kelkož so hodźeše, tu dóstachu wotmołwu, kotruž sebi zawěsće za špihel tykli njejsu. (Katolski Posoł 1915)
Kóžde wotmołwjenjo so porjedźa, hładkuje; stajnje wučer na to pokazuje, zo ma dźěćo z cyłej sadu rěčeć a wotmołwjeć, zo by wobrotnosće w rěčenju nabyło. (Katolski Posoł 1917)
Tuž praji nan tam šwincowy: >>Mój synko hišće njemudry, chceš wulkich a swět k přećelej, tu hładkować so přiwučej: LAW KRAL A JELEN We purpurje, na złotym trónje law něhdy sedźi z kralowku před zhromadźiznu w swojej krónje a dźerži krutu prašeńcu: >>Kak steji z mojim kralestwom, ze zakonjom a porjadom? (Zejler)
Tuž praji nan tón šwincowy: >>Mój synko hišće njemudry, chceš wulkich a swět k přećelej, da hładkować so přiwučej: Štóž rěči wěrnosć, hórki je, plic, plac! (Zejler)
štućki: >>tu hładkowač (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]