prócować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

prócować so

prócować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. prócuju prócujemoj prócujemy
2. prócuješ prócujetej (-taj) prócujeće
3. prócuje prócujetej prócuja (prócuju)
aspekt ip
transgresiw prócujo, prócujcy, prócowawši
prezensowy particip prócowacy
preteritowy particip prócowany
ł-forma prócował, prócowała, prócowało,
dual: prócowałoj, plural: prócowali (prócowałe)
werbalny substantiw prócowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. prócowach prócowachmoj prócowachmy
2. prócowaše prócowaštej prócowašće
3. prócowaše prócowaštej prócowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. prócujmoj prócujmy
2. prócuj prócujtej (-taj) prócujće
3. prócuj, njech prócuje prócujtej (-taj) njech prócuja (prócuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pró-co-wać so

Wurjekowanje

IPA: pʀóʦou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne prócowaše je 251x dokładźene, prócowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wuprócować so; kedźbować; stać; za tym być; za tym hić du; chodźić; napinać so; pytać; starać so; postarać so

Přikłady:

[1] Mnohe tysacy su přez tute dopušćenjo a chostanjo Bože zasy swojoho Boha a wumožnika Khrystusa namakali, so na njoho dopomnili, z nim so samo wujednali a stykuja so modlo swojej rucy tam na hrózbnych bitwišćach zasy k Bohu, hdyž su so prócowali najprjedy hižo z nim so wujednać; a tak swjećachu lětsa w polu snadź zbožowniše hody w duši hač lěta hdy prjedy, hdyž skoro wjacy njewědźachu, što hody woznamjenjeja, koho su nam po prawym wobradźili tu na zemi. (Katolski Posoł 1915)
Cyrilla a Methoda, k Božej česći a chwalbje je tu so Posoł prócował a dźěłał ze swojim přecy jenajko zwostawacym hesłom: "Budź chwaleny Jězus Khrystus! (Katolski Posoł 1915)
Tuž njech tež Posoł dale nam naše zbožo spěchować pomha, a my pomhajmy jomu a podpjerajmy jón dale w joho prócowanju, zo by so wšitko stało Bohu k česći a Serbam k wužitku, a w tymle zmysłu strowmy so tež na brjozy nowoho lěta, zo by potom tež přecy dale klinčał tutón postrow zasy we wšitkich podeńdźenjach we zrudobje a wjeselu: Budź chwaleny Jězus Khrystus! (Katolski Posoł 1915)
Bjez toho pak, zo so do wobšěrnych přepytowanjow tejele naležnosće zhubimy, wo kotrejž so tež ničo wěste, tak dołho, hač nowe žórła so njenamakaja, prajić njehodźi a kotraž tež tak jara wulkeje wažnosće za zaměry tohole nastawka nima, směmy za wěste měć: zasłužbu, zo su Serbja křesćanstwo přijeli, nima jene biskopstwo abo jedyn lud, ale su so wo to wšelake narody a lětstotki prócowali. (Katolski Posoł 1915)
Kak kruće na bamžowu pomoc při přichodnym měrje liča, widźimy z toho, zo su třo kardinalojo w Zjednoćenych Statach presidenta Wilsona zhromadnje prosyli, wón chcył swjatoho wótca při prócowanjach wo měr podpjerać. (Katolski Posoł 1915)
Wjele bóle budźemy so wo to prócować, zo by sta lět stare přećelstwo mjez narańšimaj wosadomaj katolskeje Łužicy njemućene dale wobstało. (Katolski Posoł 1915)
Kelko mojich bratrow widźachu, dokelž tajkich pomocnikow parowachu, swoje prócowanja zlemjene! (Katolski Posoł 1915)
Jednora mysl a njewinowatosć wotewrištej mi zasy swjatnicu a ja smědźach zasy swoje słódke prócowanja w njej wukonjeć. (Katolski Posoł 1915)
Duchowna wyšnosć to ze zrudobu widźeše a so tež jara prócowaše, tule chorosć na ćěle cyrkwje hójić, nałožowaše tež wšelake srědki, tola bjez prawoho wuspěcha. (Katolski Posoł 1915)
Před trjebanjom tajkich firmow ma so kruće warnować, dokelž dyrbja so tute wo swoje wozjewjenja najprjedy pola officiellnych wustawow prócować, a tak so jenož njetrjebawši čas zhubi a płaćenja nastanu, kotrychž móžemy so zminyć. (Katolski Posoł 1915)
Přez jeju prócowanjo a rozhladniwosć a přez pjenježnu podpjeru ze strony Budyšskoho tachantstwa załožištej so w lěće 1834 nowa šula w Zdźeri a Njebjelčicach, w lěće 1836 naša šula w Čornecach, w lěće 1837 šula w Róženće, w lěće 1838 šula w Špitalu a we Worklecach; tež natwari so tehdom nowa tachantska šula w Budyšinje. (Katolski Posoł 1915)
Při wšitkim prócowanju sprawne wurunanjo namakać, njehodźi so tola tajkich padow cyle zminyć. (Katolski Posoł 1915)
Zhromadnomu prócowanju woborow a wojakow so poradźi rozšěrjenju wohnja na pódlanske wulke magaciny dowobarać. (Katolski Posoł 1915)
Na wulinjenu pócćiwosć prěnich dnjow běše rjeńša swjatosć, płód prócowanjow a wojowanjow sćěhowała. (Katolski Posoł 1915)
Poselnik ze spěšnymaj křidłomaj prócowaše so, pokoja sebi njepopřejo, zdaleneju zbližić. (Katolski Posoł 1915)
Přeju jara, zo by so tu rozjasnjene prócowanjo pčołarstwa z móžnymi srědkami šulskoho zarjadowanja nanajbóle podpjerało. (Katolski Posoł 1915)
Wón prócowaše so lesćiwje mylić z tym, zo k druhim zwjazkam radźeše, pola kotrychž hnada a pócćiwosć njeběštej podźěla měłoj. (Katolski Posoł 1915)
Kóždy wupraji jimaj wosebite zbožopřeća a woni so napřemoh prócowachu, k jeju zbožu něšto přinošeć. (Katolski Posoł 1915)
Nikoho njerudźa drje bolosće wójny bóle hač swjatoho wótca a nichtó njeje za jeje wolóženjo a skónčenjo wjacy so prócował hač wón. (Katolski Posoł 1915)
Jězus, dobry pastyr, běše joho přikład, k njomu swojich wěriwych wjesć joho horce prócowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Tajka pobožnosć je sebićiwa, wona nic Boha ale sebje samu za srjedźiznu swojoho prócowanja postaja; to je zadźerženjo, kotrež tež prawu pobožnosć wohidźa, kotraž nic najprjedy sebje njepyta, ale Boha, a bližšoho lubuje kaž sebje samoho. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]