skrućować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

skrućować

skrućować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skrućuju skrućujemoj skrućujemy
2. skrućuješ skrućujetej (-taj) skrućujeće
3. skrućuje skrućujetej skrućuja (skrućuju)
aspekt ip
transgresiw skrućujo, skrućujcy, skrućowawši
prezensowy particip skrućowacy
preteritowy particip skrućowany
ł-forma skrućował, skrućowała, skrućowało,
dual: skrućowałoj, plural: skrućowali (skrućowałe)
werbalny substantiw skrućowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. skrućowach skrućowachmoj skrućowachmy
2. skrućowaše skrućowaštej skrućowašće
3. skrućowaše skrućowaštej skrućowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. skrućujmoj skrućujmy
2. skrućuj skrućujtej (-taj) skrućujće
3. skrućuj, njech skrućuje skrućujtej (-taj) njech skrućuja (skrućuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: skru-ćo-wać

Wurjekowanje

IPA: skʀuʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skrućowaše je 4x dokładźene, skrućowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skrućić; skrućeć; wobtwjerdźić; wobtwjerdźeć; wobtwjerdźować; krućić; wobkrućić; wobkrućeć; wobkrućować; sylnić; zesylnić; zesylnjeć; zesylnjować; krućišo spinać

Přikłady:

[1] W tutym měnjenju skrućujetej hospodarjow dohladowarska rada a tež předsydstwo drustwa. (Brězan)
Wosebje pola přisłušnikow mjeńšeje etniskeje zhromadnosće je narodne sebjewědomje při wšej konstantnosći zdobom tež proces, kotrehož wuwiće so wot towaršnostnych wuměnjenjow pak w směrje skrućowanja abo nawopak roztworjenja wobwliwuje. (Rozhlad 1993)
Kulturna recepcija ma wulki wliw na skrućowanje na rodnych zajimow. (Rozhlad 1993)
Sylnje wuwite narodne sebjewědomje při tym samo narodne zajimy skrućowacu a wotpowědne jednanje pozbudźowacu aktiwnu rólu wukonja. (Rozhlad 1993)
Jenož potom budźe tež bjez wobmjezowanja přinošować skrućowanju stawizniskeho wědomja, k wěcownemu a konstruktiwnemu zhromadnemu žiwjenju a dźěłu Serbow rozdźělneje staroby a rozdźělnych politiskich nahladow. (Rozhlad 1993)
Jako ćežišća časopisa su myslene: - předstajenje duchowno-kulturneho žiwjenja a prócowanja Hornjo- a Delnjoserbow měło wobswětlować a pěstować narodnu swojoraznosć a tak skrućować narodne sebjewědomje pod wuměnjenjemi přiběraceje asimilacije "kaž tež rosćacych wliwow ,,uniforměrowaneje kulturneje "industrije (na př. (Rozhlad 1992)
Wuchadźeše z toho, zo skića zjednoćenje Němskeje a wutworjenje krajow Braniborska a Sakska Serbam nowu šansu za skrućowanje swojeje narodneje identity. (Rozhlad 1992)
Naši prjedownicy mějachu stajnje horliwych wojowarjow, kiž su jednoremu ludej w ćežkich časach skrućowali rjap a jich pozbudźowali, nic woliwknyć w narodnym prócowanju. (Rozhlad 1992)
Wšo spěchowanje nam ničo njewunjese, njezamóžemyli ze swójskimi mocami zaručić, zo zasłyši we swójbje dźěćo našu maćernu rěč, *zo wuči so w šulskej wučbje serbske słowo a spěwa so serbski spěw, zo zamóžemy budźić w našej młodźinje hordosć na 'swoju domiznu a na naše rjane serbske nałožki, zo je młoda, swójba sylna dosć, być ze zakładom serbskeho naroda, zo smy kmani namakać zhromadnosć a sej mjezsobu skrućować rjap w narodnym dźěle, zo móže być starša generacija horda na swoju młodźinu, zo je stajnje Serb Serbej bratr. (Rozhlad 1992)
Jako ćežišća časopisa su myslene: - předstajenje duchownokulturneho žiwjenja a prócowanja Hornjo- a Delnjoserbow měło wobswětlować a pěstować narodnu swojoraznosć a tak skrućować narodne sebjewědomje pod wuměnjenjemi přiběraceje asimilacije "kaž tež rosćacych wliwow ,,uniforměrowaneje kulturneje "industrije (na př. (Rozhlad 1992)
Jako ćežišća časopisa su myslene: - předstajenje duchownokulturneho žiwjenja a prócowanja Hornjo- a Delnjoserbow měło wobswětlować a pěstować narodnu swojoraznosć a tak skrućować narodne sebjewědomje pod wuměnjenjemi přiběraceje asimilacije "kaž tež rosćacych wliwow ,,uniforměrowaneje kulturneje "industrije (na př. (Rozhlad 1992)
Bjez wospjetneho skrućowanja počinatej "wjadnyć". (Rozhlad 1999)
Towarstwowy start so radźił, a wot wosadnych Serbow wjedźeneńošene towarstwo so wopokaza najprjedy jako kmane ke skrućowanju serbskeje substancy. (Rozhlad 1999)
Tohodla prosymy Was, knježe statny ministro, zo so Institut za sorabistiku z Wašeje strony podpěruje, personelnje a po wuhotowanju skrućuje a zdźěla rozsěri, zo by tež dale wotpowědował swojej funkciji jako spetifiske sorabistiske uniwersitne wukubłanišćo a slědźerske zarjadnišćo. (Rozhlad 1999)
Tute towarstwowe hibanje so postupnje rozšěrjowaše a skrućowaše a docpě swój wjeršk w załoženju Domowiny w lěće 1912. (Rozhlad 1998)
Dźensniše hódnotowe orientacije skrućuja so předewšěm přez němskorěčne posrědkowanja, na prěnim městnje přez němske medije, nowiny, rozhłós a telewiziju. (Rozhlad 1998)
Dźensniše hódnotowe orientacije skrućuja so předewšěm přez němskorěčne posrědkowanja, na prěnim městnje přez němske medije, nowiny, rozhłós a telewiziju. (Rozhlad 1998)
Hdyž je njebjo stworił, běch tam, hdyž je wobzor nad wodami wobmjezował, hdyž je horjeka mróčele skrućował, a žórłam wodow wudyrić dał, hdyž je morju stajił krutu mjezu, zo njebychu wody jeho přikaz přestupiłe, hdyž je skrućił zaklady zemje, tehdy běch ja lubušk jemu poboku, běch dźeń wote dnja z nim so radujo a hrajach před nim pospochi. (Stary zakoń 1973)
Naćahuj swoje powjazy a skrućuj swoje koliki! (Stary zakoń 1973)
Jan Cyž, kiž nas informowachu wo wuwiću w domiznje a ze swojimi słowami našu wolu, ze wšej mocu po nawróće sobuskutkować, skrućowachu. (Rozhlad 1996)
Jeho poměr k zastaraćelej zamóženja - dźesać lětstaršem u nachwilnemu słužownikej Aureano - wurosće so k jednemu z tych přećelstwow, kotrež njetrjebaja ani skrućowanja přez słowa ani wobnowjenja přez zhromadne swjedźenjowanje. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]