wupruwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wupruwować

wupruwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wupruwuju wupruwujemoj wupruwujemy
2. wupruwuješ wupruwujetej (-taj) wupruwujeće
3. wupruwuje wupruwujetej (-taj) wupruwuja (wupruwuju)


aspekt p/ip
transgresiw wupruwujo, wupruwujcy, wupruwowawši
prezensowy particip wupruwowacy
preteritowy particip wupruwowany
ł-forma wupruwował, wupruwowała, wupruwowało,
dual: wupruwowałoj, plural: wupruwowali (wupruwowałe)
werbalny substantiw wupruwowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wupruwowach wupruwowachmoj wupruwowachmy
2. wupruwowa(še) wupruwowaštej wupruwowašće
3. wupruwowa(še) wupruwowaštej wupruwowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wupruwujmoj wupruwujmy
2. wupruwuj wupruwujtej (-taj) wupruwujće
3. wupruwuj, njech wupruwuje wupruwujtej (-taj) njech wupruwuja (wupruwuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-pru-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯upʀuu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wupruwowaše je 3x dokładźene, wupruwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wuprobować; wuproběrować; wuspytać; wuspytować; pruwować; testować

Přikłady:

[1] A nimo (hetero-) lubkowanja we wupruwowanym serbskim kopjenju čini so lubosć w awće, w japanskim awće! (Rozhlad 1998)
Schadźowanski program skićeše tež hižo w zašłych lě- tach młodym serbskim dirigentam - a wězo tež druhim na hudźbnym a rěčnym polu wobdarjenym - přiležnosć, so před šěršim publikumom wupruwować a swoje zamóžnosće předstajić. (Rozhlad 1998)
To so , zo choreograf domu, wupruwowany Juraj Kubanka, swěru swojemu "folklornemu rejwanskemu kredu kładźe wurazny akcent na ,,ekčn - "rejwar( dyrbi spochi ,,dźěłać, noze hibać, 'spěšnospěšnje přestupować, so zawjertować, poziciju měnjeć. (Rozhlad 1998)
W hižo wupruwowanych modelach načasnych etniskorěčnych hibanjow pak storčimy tež na problem. (Rozhlad 1998)
Móžnosće wupruwowanja za dorost na polu literatury su so w zašłych lětach skrućili. (Rozhlad 1998)
A z tutoho pruwowanskeho časa wuńdze wupruwowany basniski 242 nowotar z kedźbyhódnymi nazhonjenjemi w prozy, publicistice a dramatice. (Ćišinski)
Zo by so tuž staremu njeporjadkej a wěčnemu šlendrijanej jónu wotpomhało, zo by so łopjeno w čerstwišim a zajimawšim duchu spisało a so tak w Delnjej Łužicy stało z mocu a železnym stołpom narodneje eksistency, zastupištaj spočatk tutoho lěta wupruwowanej spisowaćelej, Mato Kosyk a Hendrich Jordan, do redakcije a wudawataj nětkole časopis w powjetšenym formaće a z pisanym wobsahom pod mjenom Bramborske Nowiny hromadźe z dotalnym redaktorom Šwjelu. (Ćišinski)
Załoženje Domowiny pod Bogumiłom Šwjelu a Arnoštom Bartom-Brězynčanskim signalizowaše nachwilno-doskónčny zaměr serbskeho narodneho hibanja w dobje němskeho imperializma: W Chrósćicach pod kmótřistwom serbskeho burstwa załožena schadźowanka studentskich a gymnazialnych towarstwow -- mjeztym wupruwowana forma narodneho hromadźenja wuwědomjenych demokratiskich mocow w inteligency -- bu z modelom za zjednoćenje wšěch serbskich towarstwow w boju wo eksistencu a runoprawosć. (Ćišinski)
W Lipje Serbskej dyrbjachu so wupruwować młode talenty mjezy serbskimi studentami na polu publicistiskeho a wuměłskeho słowa. (Ćišinski)
Tón pak chce jenož potom do toho zwolić, hdyž smě na dalokich łukach a šćernišćach swój samodźěłany bumerang wupruwować. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Tež bumerang, kiž so pod nimi wupruwować da, žanoho ptačka njewuhnaje. (Čitanka 10. lětnika 1990)
A hižo wupruwowana. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Zamjelčane njech njeje, zo kwasny dom z nahłym schorje- njom wupruwowaneho Pawoła Šołty krótkodobnje k předispono- wanjam nuzowany. (Rozhlad 1994)
Jednoho serbskeho sobudźě- łaćerja protykowa redakcija přichodnje bohužel hižo nje- změje - wupruwowaneho a swědomiteho zestajerja kermuš- neho kalendra Jurja Grofu z Bošec je smjerć jej kaž nam wšě loni rubiła. (Rozhlad 1994)
Tu je do dalšeje dimen- sije wupruwował swoju techniku čoleneho lakoweho molowanja. (Rozhlad 1994)
Chcyše ju na dalšu dróhu wupruwować. (Rozhlad 1994)
Wón je zawěsće w nim namakał chór, z kotrymž móžeše swoje hudźbne myslički a jich skutkownosć wupruwować. (Rozhlad 1994)
Hižo za swoje žiwe dny, wosebje pak po smjerći jeho mnozy sławjachu jako wurazneho zakitowarja a wupruwowaneho wjednika Serbow: Mikławš Andricki, Jan Wałtar, Adolf Černy, Jurij Libš, Arnošt Muka, Korla Awgust Fiedler. (Rozhlad 1994)
We wobrotnej konkluziji, kotruž wšak Krawža njeproblematizuje: Młodźina, kiž njedóstanje wot dorosćenych składnosće, na žiwjenju so wupruwować a pod škitom staršich rosć, nima wuhlada na přichod. (Rozhlad 1994)
Cyrkej je přez lětstotki wupruwowane formy modlitwy wobchowała, wulcy modlerjo su słowa namakali, kotrež móžeja tež nam być z pomocu. (Wosadnik 1979)
W hrěše spyta čłowjek wupruwować, kak dołho Bóh čłowječu złósć a hidu znjese. (Wosadnik 1979)


Přełožki[wobdźěłać]

test, try

]] [[:en:test, try

(en)]]