zwěrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwěrować

zwěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwěruju zwěrujemoj zwěrujemy
2. zwěruješ zwěrujetej (-taj) zwěrujeće
3. zwěruje zwěrujetej (-taj) zwěruja (zwěruju)


aspekt p
transgresiw zwěrujo, zwěrujcy, zwěrowawši
prezensowy particip zwěrowacy
preteritowy particip zwěrowany
ł-forma zwěrował, zwěrowała, zwěrowało,
dual: zwěrowałoj, plural: zwěrowali (zwěrowałe)
werbalny substantiw zwěrowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zwěrowach zwěrowachmoj zwěrowachmy
2. zwěrowa zwěrowaštej zwěrowašće
3. zwěrowa zwěrowaštej zwěrowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zwěrujmoj zwěrujmy
2. zwěruj zwěrujtej (-taj) zwěrujće
3. zwěruj, njech zwěruje zwěrujtej (-taj) njech zwěruja (zwěruju)Ortografija

Dźělenje słowow: zwě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwěrowaše je 0x dokładźene, zwěrowa (móže tež něšto druhe być) 3x.

Synonymy:

[1] přiwěrować

Přikłady:

[1] To je tón drohotny pjeršćeń, z kotrymž so Bóh z čłowječej dušu zwěruje. (Katolski Posoł 1915)
čas z wěčnosću zwěrowany Ha něhdy, něhdy, něhdy čas tež nawoženja běše, wón z Hanku Wěčnic měł je kwas, "bóh zwěrować jej' dźěše. (Zejler)
Tu duša nadźiju rad nosy, ta njesmjertnosće njewjesta: Tam zwěrowana zbóžne hłosy na swojim kwasu zaspěwa. (Zejler)
Nětko, hdyž mi w čěpcu chodźi moja zwěrowana, lědom wjace wo mnje rodźi, z Hančički bu Hana, z Hany hórke Hanisko, wjerjebinow podomstwo. (Zejler)
Zwjazk lubosćow je swjećeny, tej čestnej rjanej, nětk zwěrowanej staj k mandźelstwu. (Zejler)
Knjez Wjesela je so w Draždźanach z Lidulinu dał zwěrować a je na swoje kubło w Błažewicach přijěł. (Zejler)
Wón zwěruj nas dźensa a hnadu nam daj, a něhdy wotamkń wšitkim swój zbóžny boži raj. (Zejler)
zjewił a so słyšeć dał, zo by so z holčom zwěrował, kiž přińdźe w wěncu zelenym, srjedź zymy w polu rosćenym. (Zejler)
To běše dźowka jejna ta jenička a frejna, tu wona pěskej da, dešć jeju zwěrowa. (Zejler)
Běštaj lědma ze sobu rěčałoj, ani před swojim zwěrowanjom nic, hdyž w kuči jědźeštaj: wona w swojej běłej pyše, wón blědy a daloki. (Młynkowa)
A hłuboka ból a hłuboke wjeselo ćehnještej jemu po duši, někak jeju hromadźe přahaštej, muža a žonu, bjezdwěla ju wón lubowaše, při wšěm a tohodla, jeho zwěrowana žona, takrjec wot boha data, byrnjež inspektor chětro sobu poměšał, ale lubowaše ju, doskónčnje bu sej toho wědomy. (Młynkowa)
Tři lěta po tutej wójnje bu Měrćin Symank na duchowneho wuswjećeny, zwěrowa potom swoju sotru Rejzu z Drježdźanskim apotekarjom a měnješe na tutym kwasu, k wosomnaćelětnej Hanje so přiwobroćiwši: "Nětko sy ty na rjedźe. (A. Nawka)
Młodeju zwěrowa Haniny bratr Měrćin; jeje najstarša sotra Marta wšak hižo w klóštrje, pósła pak krasnje zwušiwane rubiško na hłowu a damastowy rub na blido do kwasneho domu, jeje bratraj Jurij \x96 lěkar w Kamjencu \x96 a Pawoł \x96 wučer w Radlicach \x96 běštaj ze swojimaj žonomaj přijěłoj, sotra Rejza ze swojim mužom \x96 apotekarjom z Drježdźan, a najmłódši Pětr ze swojej njewjestu. (A. Nawka)
Jeho žona Hana měła tu tež łahodnje popomhać, snano tež Bjarnat a Józef, kiž by potom młody por tež zwěrował. (A. Nawka)
Dokelž znaješe wobeju jara derje a lubowaše wobeju a při wšěm w duši wo tym přeswědčena, zo by za njeju a za wšón Worjechec dom najlěpše było to, zo byštaj so zwěrowałoj. (A. Nawka)
Kapłan Józef by tež zawěsće ke wšemu haj prajił a rady wobeju zwěrował, a Bjarnat w Lipsku by tohorunja wjesele swoje "Fiat! (A. Nawka)
Ty pak maš znajmjeńša wědźeć, zo budu ja na to tłóčić, zo so wój zwěrujetaj, a to bórze, snano lětsa hišće. (A. Nawka)
Za wšěch druhich tukrajnych dosahaja k wupokazej wopisma narodźenja, zwěrowanja a podobne. (Katolski Posoł 1917)
Za krótki čas pak měješe Sněhowka tu česć, zo smědźeše jasne čoło lubozneje młodeje njewjesty debić a wokoło jeje hłowy a šije so zmahować, haj Sněhowka woblětowaše radšo skoro jeje šwižnu postawu, kaž by ju chcyła přede wšěm njeluboznym dychom wobarać na jeje čestnym a radostnym dnju, hdyž po kwětkojtym puću kročeše do doma swjateje Gudule, hdźež by ju wobstarny arcyměšnik sam zwěrował z čestnym młodźencom. (Katolski Posoł 1917)
Thomas Darragh je potomnik Serba Handrija Alberta z Rachlowa a jeho žony Hańže Hajnec z Brězec, kotrajž wobaj 1848 na "Alfredźe" z Hamburga wupućowaštaj a so w Awstralskej zwěrowaštaj. (Rozhlad 2000)
Potom budźeš zwěrowana ze mnu na přeco, zwěrowana w sprawnosći a po prawje, w lubosći a smilnosći. (Stary zakoń 1973)


Přełožki[wobdźěłać]

marry, wed

]] [[:en:marry, wed

(en)]]