roznošować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

roznošować

roznošować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. roznošuju roznošujemoj roznošujemy
2. roznošuješ roznošujetej (-taj) roznošujeće
3. roznošuje roznošujetej roznošuja (roznošuju)
aspekt ip
transgresiw roznošujo, roznošujcy, roznošowawši
prezensowy particip roznošowacy
preteritowy particip roznošowany
ł-forma roznošował, roznošowała, roznošowało,
dual: roznošowałoj, plural: roznošowali (roznošowałe)
werbalny substantiw roznošowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. roznošowach roznošowachmoj roznošowachmy
2. roznošowaše roznošowaštej roznošowašće
3. roznošowaše roznošowaštej roznošowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. roznošujmoj roznošujmy
2. roznošuj roznošujtej (-taj) roznošujće
3. roznošuj, njech roznošuje roznošujtej (-taj) njech roznošuja (roznošuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-no-šo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔznoʃou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne roznošowaše je 10x dokładźene, roznošowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozkřičeć; rozkřičować; roznjesć; roznošeć; roznosyć; wunosyć; wunošować; wunošeć; doručić; doručeć

Přikłady:

[1] Knjez kubler Pjech-Miłočanski winowaše Drježdźansku centralnu skótnu rězarnju jako hłownišćo při roznošowanju slintawy a pochromy. (Katolski Posoł 1915)
Žiwa narodna a křesćanska tradicija je jeho čas žiwjenja wjazała jako šulerja a roznošowarja serbskich nowin, jako studenta w Berlinje (1933-1937) a w Pólskej (1937-1938 a 1946-1949), jako hłowneho staršeho Zwjazka serbskich studentow, jako wojaka w jemu cuzym wójsku, jako wučerja a docenta (1949-1958), 1958 pušćeny z politiskich přičin (1995 jako docent zrehabilitowany přez němske instancy), jako rěčowědneho sobudźěłaćerja serbskeho nakładnistwa, jako přełožowarja swětoweje literatury a jako spisowaćela. (Rozhlad 1998)
Hač runjež tole roznošowanje dosć strašne abo lěpje prajene, dosć wulke spytowanje, so na pjenjezach překřiwić, dha so ja tola njemóžu dopomnić, zo je hdy jedyn nas něšto do swojeje móšnički schował abo kradnył. (Dobrucky)
Wonaj pak zastupowaštaj wojerstwo, jakož by za tute druhe prawo płaćiło hač za druhi lud a tohodla roznošuje so rozhorjenjo dale bóle po wšěm kraju a njepřezjenosć dobywa so tež dale bóle do sejmowych stronow a při tajkim rozhorjenju zapala kóžda maličkosć nowy woheń. (Katolski Posoł 1914)
Z wěstej žarliwosću chce jene towarstwo druhe wukałać, wšo dyrbi n obe l, haj wulkotne być a tyka so pjenjez do zybolatoho praskota, kotryž po swjedźenju do chachli so tyknje abo na smječach so wala a wětřik roznošuje po wsy rjenje wuhotowane "programy", w serbskej a njeserbskej rěči. (Katolski Posoł 1914)
Přećiwo belgiskim duchownym pisaja a roznošuja so přecy zasy wšelake wobskoržowanja. (Katolski Posoł 1914)
K tomu roznošuja so tajnje Němskim njepřećelne nowiny, kotrež w Antwerpenje wuchadźeja. (Katolski Posoł 1914)
Njewěrne přisłodźowanja so powědachu a traš hišće roznošuja wo našich duchownych a druhich serbskich ludźoch w měsće a na wsach. (Katolski Posoł 1914)
Dźesaćo, dwacećo, haj sta so nětko "lubosćiwje" staraja, zo so tajke helske, haj djabołske łžě po kraju roznošuja. (Katolski Posoł 1914)
Po Serbach so roznošuje, zo tu a tam wojacy dóstate "dary lubosće" domoj sćelu, dokelž je wutrjebać njemóža. (Katolski Posoł 1914)
Konje rjehoceja w pyše zhorda, zwony jutrowny jusk roznošuja, z nimi zaćahuje do akorda křižerjow so serbskich haleluja (Ćišinski)
A tež je to cyle njewěrne a njesprawne roznošowanje někoho po Chrósćicach, zo sym ja přećiwnik >>Łužicy<< a zo ju scyła wjace nječitam. (Ćišinski)
Wo powědanja a kleski so wjele starać njemóžu, dokelž mam strašnje wjele dzěłać, a mi jara mało časa zbywa, so wo wěcy starać, kotrež so roznošuja a donošuja. (Ćišinski)
Nětk pisam beletristiske wudzěłki wo Serbach -- to je: Nowelki a arabeski ze serbskeho žiwjenja, zo by so w zabawnej formje powučenje wo Serbach roznošowało na podobne wašnje kaž powučenje wo Kozakach a Litwanech [[[z]]] Jelinkowymi >>Kozackymi<< a >>Litevskymi črtami<<. (Ćišinski)
Dźiwadlo za mnohich cyle nowe dožiwjenje, a woni roznošowachu jeho mysličku po kraju<< (Dźiwadlo, str. (Ćišinski)
Nowy wětřik do Serbow zawě, serbska zmjerzła zemja wotmjakowaše, dychajo młodu lubosć k narodnosći, a wótcowske zynki tamnych rjanych spěwanskich swjedźenjow, kotrež so roznošowachu po wšěch Serbach, wone namakachu radostny wothłós w serbskich wutrobach, wubudźichu tu drěmacu serbsku mysl, wohrěchu wutrobu za narodne čuće, za narodnu česć a dźěławosć, hač dotal zymnu, a wysk a wjesele w Serbach zdomom, rjeńši přichod wěšćo wbohemu ludej. (Ćišinski)
Wšudźe započa so wótře roznošować >>Hišće Serbstwo njezhubjene<< a storhny starych a młodych do žołmy narodneje zahoritosće. (Ćišinski)
Hdyž běše kral k třećim čestnym wrotam skónca triumfalneje dróhi dóšoł a do woza stupił, wunjese kantor Hila za hnadu a česć a zbožo wysokeho wopyta kralej w mjenje Chrósčanskeje wosady dźakownu sławu, kotraž ze rta wjacetysacowych črjódow jako šumjacy wysk so po Chrósćicach roznošowaše. (Ćišinski)
Jónu wotpadnje dotalne, znajmjeńša, 10 dnjow trajace "pućowanje" časopisa z Budyšina do Berlina k etiketěrowanju, tak zo změje jón čitar kóždy měsac zašo, a zdruha nawjaza so přez hibićiwych roznošowarjow zaso "žiwy" zwisk z woteběrarjemi. (Rozhlad 1991)
Kolporterojo wabjachu sobusta- wow a roznošowachu knihi. (Rozhlad 1994)
Wjetšina abonentow změje časopis spěšnišo, dokelž "přinjese jón roznošowar ,,Serbskich nowin. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]