tarnować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

tarnować

tarnować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. tarnuju tarnujemoj tarnujemy
2. tarnuješ tarnujetej (-taj) tarnujeće
3. tarnuje tarnujetej tarnuja (tarnuju)
aspekt ip
transgresiw tarnujo, tarnujcy, tarnowawši
prezensowy particip tarnowacy
preteritowy particip tarnowany
ł-forma tarnował, tarnowała, tarnowało,
dual: tarnowałoj, plural: tarnowali (tarnowałe)
werbalny substantiw tarnowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. tarnowach tarnowachmoj tarnowachmy
2. tarnowaše tarnowaštej tarnowašće
3. tarnowaše tarnowaštej tarnowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. tarnujmoj tarnujmy
2. tarnuj tarnujtej (-taj) tarnujće
3. tarnuj, njech tarnuje tarnujtej (-taj) njech tarnuja (tarnuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: tar-no-wać

Wurjekowanje

IPA: taʀnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne tarnowaše je 1x dokładźene, tarnowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wodźanu mróčel z miliona pucherkow nad sobu wužich jako tarnowanje a zjědźech k sćěnje, domasach so wokoło róžka a dach so pomału na powjerch donjesć. (Koch)
Maksa Bruskowa spokojenosć z wočiwidnymi njedostatkami, kotrež móžachu sej \x82\ "Hilbach' Steinwerke\ jenož w swojich małych skałach dowolić, w kotrychž ratarski 'proletariat a chěžkarjo dźěłachu, wopokaza so jako tarnowanje. (Koch)
Cyrila a Metoda (dotal tarnowane jako ",skutk' z lěta 1985) započa zaso dźěłać, Maćica Serbska, 'šulske towarstwo, spěwne a podobne towarstwa. (Rozhlad 1992)
Tale nóc, a druhe nocy, a jedneje nocy wójna wšitke tarnowace syće wottřase a na sewjer skoči, do Danskeje a Norwegskeje. (Brězan)
Štó so njepřećela dohlada, kiž, z barbu štomoweje skory tarnowany, w ćichim zlěće do lěsa přileći (Kubašec)
Njebě sej jeho při jězbje do Šěraćhowa doćyła jara wobhladował; do toho dyrdomdeja je so jenož sotrowcej kapłanej k woli zapłetł a tarnowaneho ćěkanca rady zaso wotbył, nic zo by jeho rady z rukow knježka njewuswobodźił, ale zo by tachantstwu njeluboznosće njepřihotował. (Kubašec)
Wojerske wozydła so lědy wot burskich rozeznawachu, přetož tež dowožowarjo wojerskeje potrjeby běchu burja, jich zapřahi jednore burske wozy a konje, jenož zo wone w njepřewidźomnje dołhich ćahach jězdźachu, sto abo dwě sćě a wjac zapřahow zasobu po boku při nich jězdne wojerske straže, při dróze samej běćhu we hłubokich pućach abo w lěsach zaměstnjene wosebite straže za kanonami na wysokich brjohach abo w tarnowacych kerčinach, do fajmow abo tež do kólnjow přidróžnych korčmow a kowarnjow zatwarjene. (Kubašec)
Njeznajemy wobsah hry; móžno, zo su gestapowcy z njeje wobskóržby a poroki přećiwo Hitlerowemu režimej wučitali, hdyž tež nic njeposrědnje wuprajene, da tola we wobrazach a znamjenjach, kotrychž tarnowany zmysł lud derje rozumi. (Kubašec)
Ale samo Alojs, kotremuž su wótre słowa a sudźenja zdalene, pozdźišo w swojich listach wjackróć wo helskej, wo djabołskej złósći pisa, wězo na tarnowane wašnje, zo ju njeby hnydom na sebi začuł. (Kubašec)
Na prěnje lěhwo bórze druhe sćěhowachu, kotrychž zarjadowanje pak so hižo njewozjewi, skerje zataji a derje tarnowaše. (Kubašec)
Čini to kaž wšo, štož je pisać zakazane, tarnowane, nadźijejo so, zo doma něštožkuli mjez rjadkami wučitaja. (Kubašec)
Staršimaj drje njeby wutrobu ćežił, byrnjež wěrnosć pisać směł, skerje staršemu bratrej Janej we wójsku, ale tež tomu smědźeše jenož bjezbarbne listy słać abo wěrnosć tak tarnować, zo ju hakle nětko wučitamy, hdyž wo žiwjenju w lěhwach wěmy. (Kubašec)
Hess pisa: ,,W lisće swojim přiwuznym pod tarnowacymi mjenami - moje mjeno Franc, mjeno p. (Kubašec)
Sprěnja wona tarnowana; zdruha prošeše wo posyłku z jědźu w lisće, na kotrymž hišće cyle jasnje naćišćane steješe: Pakete dü nicht geschickt werden, da die Gefangenen im Lager alles kaufen kö (Kubašec)
Pósćelu će do ,młodźinskeho lěhwa`, tutu hrózbnu tarnowanu staciju po puću do płunoweje komory? (Kubašec)
By so po puću trochu tarnowała, tej abo tamnej starej žónce wóz ćišćała abo koš njesła, črjódźe šulskich dźěći so přidała, jako by jich dohladowała, kłóski zběrała a nazběrane ,,domoj`` njesła abo 173 kaž dźě by składnosć dała. (Kubašec)
Jako europskaj kupcaj, tarnowanaj z někotrymi wobchodniskimi papjerami bywšeho němskeho konsulata w aktowce, sedźitaj Bjarnat Wawrik a jeho towarš jednoho dnja w spěšniku, kiž wjeze jeju do juha, k samym pobrjoham Chinskeho morja. (Rozhlad 1995)
Ludźo njemóžachu tehdy wobě akci- jowej towarstwje tak prawje roze- znawać, a njetrjebachu to tež, dokelž měještej tutej samsneho knjeza a jenož wšelakorej pomjenowani, zo by měji- ćel so tarnował a lud za nós wodźić móhł. (Rozhlad 1994)
Nawopak: Jelizo chcedźa Serbja jako narod přetrać, dyrbja woni swoje zažrane, tarnowace wašnja (kaž w přitomnosći Němcow tež mjez sobu najradšo jenož němsce rěčeć. (Rozhlad 2000)
Mjeno Połobjanow funguje w titlu jenož jako tarnowanje za stawizny Serbow a prognozu jich přichoda, złožowace so na spušćomnu analyzu demografiskich, sydlišćo wogeografiskich, ekonomiskich, rěčnych, politiskich a nic naposledk konfesionelnych wobstejno-sćow (R\ (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]

camouflage, disguise

]] [[:en:camouflage, disguise

(en)]]