wobkopować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobkopować

wobkopować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobkopuju wobkopujemoj wobkopujemy
2. wobkopuješ wobkopujetej (-taj) wobkopujeće
3. wobkopuje wobkopujetej wobkopuja (wobkopuju)
aspekt ip
transgresiw wobkopujo, wobkopujcy, wobkopowawši
prezensowy particip wobkopowacy
preteritowy particip wobkopowany
ł-forma wobkopował, wobkopowała, wobkopowało,
dual: wobkopowałoj, plural: wobkopowali (wobkopowałe)
werbalny substantiw wobkopowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobkopowach wobkopowachmoj wobkopowachmy
2. wobkopowaše wobkopowaštej wobkopowašće
3. wobkopowaše wobkopowaštej wobkopowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobkopujmoj wobkopujmy
2. wobkopuj wobkopujtej (-taj) wobkopujće
3. wobkopuj, njech wobkopuje wobkopujtej (-taj) njech wobkopuja (wobkopuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-ko-po-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opkopou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobkopowaše je 2x dokładźene, wobkopowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobkopać; zwobkopować

Přikłady:

[1] Schtóž w swojich polach na to skorži, zo su neple trupawe, njech dha je pilnje wobkopuje a wobjězdźuje, zo powětr mokru rolu lěpje pscheczehnje. (Serbski hospodar 1887)
Wobkopowanjo w suchim času je jara dobre, dokelž kruta póda wjele bóle wuschnje, a zo by so přezměrnomu wuschnjenju zadźewało, dyrbi so w tajkim času tež w zahrodkach pilnje wobkopować. (Katolski Posoł 1915)
Hroch so nětkle druhi króć sadźa, hižo zeschadźany so wobkopuje; hdyž kćěje, so wjerški přišćipaja. (Katolski Posoł 1915)
Rudi wodźeše konjej, a chromy Täuber wobkopowadło. (Brězan)
Město do wsy dojědźe skłon wyše, hdźež při kromje lěsa jedyn woł a jedna holca běrny wobkopowaštej. (Brězan)
Wučomnik we wobkopowanju majsa Blasius Fuchs so ani tak hłupje nješikowaše, kaž Trix wočakowała kopaše wobrotnje a nawukny spěšnje, njerodź a rostlinki rozeznawać. (Brězan)
Trix z wobkopowanja přišła, a hišće steješe słónco wyše hač štom nad Kaponicu. (Brězan)
Sabina stawaše zahe a čapaše we wrjosojtej zahrodźe, wobkopowaše rjadki, zo móhli kwětki a cyble, róže a tomaty dychać, a wućahowaše móličke stwjelčka njerjedźe. (Brězan)
Hižo tam majs wobkopuje. (Brězan)
Prajach, zo dźensa njemóžu debatować wo tajkim temaće, po tym zo sym prěni króć w swojim žiwjenju łuku sykł a to rano zahe a wječor pozdźe -- a wodnjo potom cyły dźeń k druhemu razej swoje běrny wobkopował. (Brězan)
Hdyž běch započał tehdom běrny wobkopować, běch wječor měł mozlow, zo móžach sej lědy hišće pomazku wotkrać. (Brězan)
Sym nawuknył běrny wobkopować a porjadnje rjadki ryć, rozeznawać njerodź wot wužitnych rostlinow, sadźeć kał a rěpu, rězać drjewo a rubać je na šćěpki a hałuzy rozrubać do porjadnych >>krótkich<< abo >>dołhich<< walčkow, sym nawuknył bělić sćěny a zběrać husańcy, wěm, što trjeba Adwokat a što Amalija, sym nawuknył -- a na to sym najbóle hordy -- wudźěłać butru wot >>a<< hač do >>z<<, to rěka, sym nawuknył derje dejić, wěm, što mam z mlokom započeć, zo bych na kóncu měł butru; znaju tysac maličkosćow wšědneho wjesneho dnja, kotrež su mi byłe njeznate kaž mnichej lubosć. (Brězan)
To njejsu pryzle -- kaž so ći snano wuzda -- a žane tryski, rodźene z měsačka a wónje syna, ale to je kruta wola čłowjeka, kotryž je nawuknył běrny wobkopować a zeleninu plahować, dom bělić a Amaliju dejić, je to kruta wola čłowjeka, kotryž wotedawa swědomiće mloko mjenowaneje Amalije do mlokarnje a swoju mudru radu wšjtkim, kotřiž chcedźa słuchać. (Brězan)
Na knježim polu, kotrež nětko jeho polo, wobkopowaše Pětr, klarinetowy muž, rěpu, stareho doćepaka měješe před radłom, ale doćepak je tež kóń, a skałar so stał bur. (Brězan)
Zastupju do hródźe, skót hlada na mnje, mój skót, znaja mje hižo na stupje, wonka leža pola, moje pola -- ja sym syła žito a rěpu wobkopowała, a słónco swěći, moje słónco -- och, što wěsće wy, kak zbožowna ja sym! (Brězan)
W wobkopowanju a hnojenju schtomow ß pokracžuje, woß pschi tajkich, kotrež w trawniku steja. (Sadowa knižka 1851)
Na wšě hory, kotrež hewak z motyku wobkopuja, njepóńdu ludźo ze strachom před ćernjemi a wóstami. (Stary zakoń 1973)
Pokazuje-li so choroscź neplow (hdyž zelischcźe do cžasa pada), je so cžascźische wobkopowanje jako spomožny srědk pschecźiwo njej wopokazował. (Serbski hospodar 1886)
Su-li do zymnych mužow hižo ze zemje, wobkopuj je, zo su hłójcžki z pjerschcźu pschikryte, tak najlěpje mrózy pschetraja. (Serbski hospodar 1886)
Su-li tute wariwa zapuschcźiłe, wobkopuja so, na wobkop namjeta so słomjaneho hnoja, zo so włoha w zemi chowa. (Serbski hospodar 1886)
Jank z młodej žonu čampaše won běrny wobkopować. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]

hoe

]] [[:en:hoe

(en)]]