wothladować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wothladować

wothladować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wothladuju wothladujemoj wothladujemy
2. wothladuješ wothladujetej (-taj) wothladujeće
3. wothladuje wothladujetej wothladuja (wothladuju)
aspekt ip
transgresiw wothladujo, wothladujcy, wothladowawši
prezensowy particip wothladowacy
preteritowy particip wothladowany
ł-forma wothladował, wothladowała, wothladowało,
dual: wothladowałoj, plural: wothladowali (wothladowałe)
werbalny substantiw wothladowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wothladowach wothladowachmoj wothladowachmy
2. wothladowaše wothladowaštej wothladowašće
3. wothladowaše wothladowaštej wothladowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wothladujmoj wothladujmy
2. wothladuj wothladujtej (-taj) wothladujće
3. wothladuj, njech wothladuje wothladujtej (-taj) njech wothladuja (wothladuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-hla-do-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔthladou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wothladowaše je 6x dokładźene, wothladowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wothladać; wotkukać; wotkukować; wostajić so; wostajeć so; wzdać so; wzdawać so; njedźiwać; hladać; zastarać; zastarować; pěstonić

Přikłady:

[1] Tule maš lěpšu picu, lěpše wothladowanje, nó -- budźe so ći tu spodobać! (Njechorński)
Do nowych hródźow słuša tež skotar, kiž móže skót wustojnje wothladować. (Njechorński)
A drustwownicy su swoje dźěło wukonjeli swědomiće a jara naležnje, nic jenož při sušenju tobaka, ale tež hižo prjedy při wosadźowanju a hnojenju a wothladowanju na polu, tak zo móžachu wotedawać łopjena najlěpšeje kajkosće. (Njechorński)
Wězo maju tu šwarnu pódu, ale woni tež wědźa wustojnje polo dźěłać a łuku wothladować, tak zo z role a hródźe wudobywaju najwjetše wunoški. (Njechorński)
Wěrowani: Franc Willy Grellmann, wothladowar we vvokrjesnym wustawje na Židowje, z Johanu Marthu Šubertec w Budyšinje. (Katolski Posoł 1914)
Wobkedźbowało so je, zo so žiwjenjo krušwinow, kotrež bjez wothladowanja a wurězowanja 70-80 lět raje, přez wurězowanjo na něhdźe 40 lět přikrótši. (Katolski Posoł 1914)
Pohanske chinske knježerstwo je katolske chorych wothladowace sotry w Chinje česćiło: tež znamjo, zo su so časy změniłe. (Katolski Posoł 1914)
Wot rowa našeje droheje zemrěteje Madleny Šponec z Małsec so wróćiwši wuprajamy wšitkim, kotřiž su ji přez wothladowanjo, wopytowanjo, tak sylne wobdźělenjo na přewodźenju abo na kajkežkuli druhe wašnjo skutki křesćanskeje lubosće a dobroty wopokazowali a so za nju starali, swój najwutrobniši dźak a "Zapłać Bóh! (Katolski Posoł 1914)
Ale 1915 mohłoj druhej wuwučowani so wotměć, a to tež jene w Radworju a jene w Njeswačidle wo domjacym wothladowanju chorych. (Katolski Posoł 1914)
Wón so z wothladowarjom koni znjepřećelił a tohodla jim z jědom zawdał. (Katolski Posoł 1914)
Ze zornom (trejdu) ma so prawje swědomiće wohchadźować a tesame derje wothladować, dokelž nakažene zorno (stuchłe atd. (Katolski Posoł 1914)
Sotry, kotrež běchu tola hižo něšto zwučene, padachu choru wothladujo do womory, a w cyłym asylu njeběše skónčnje nikoho, kiž by w blizkosći toho wbohoho stworjenja wutrał. (Katolski Posoł 1914)
Dokładnje wón dopokaza, zo mnich z rěču přećiwo alkoholej abo miłosćiwa sotra, kotraž z křesćanskeje lubosće chorych wothladuje abo za chude dźěći so stara, konfesionalny měr njekazytaj, zo pak jón ći kaža, kotřiž so dobrych skutkow dla na druhich pohóršuja. (Katolski Posoł 1914)
W pruskim sejmje centrumska strona namjetowała, zo by so sobustawam cyrkwinskich rjadow, wosebje tych, kotrež chorych wothladuja, wjetša swoboda spožčiła. (Katolski Posoł 1914)
Cyrkwinske rjady, kotrež chorych wothladuja, móža z dowolnosću ministerija nowe sobustawy přibjerać a nowe sydła załožeć; runje tak šule za domjace hospodarstwo a ručne dźěła, syrotownje a podobne wustawy nawjedować. (Katolski Posoł 1914)
Potom dowjezechu mje do lazareta, do katolskeje šule, ruski židowski student mje wothladuje. (Katolski Posoł 1914)
Tež w rumach dwórskoho maršalhamta mnohich ranjenych za kósty wulkowójwodskoho dwora wothladuja. (Katolski Posoł 1914)
Jich přestrěń, njech je zemska abo njebjeska, je pokojny dom, w kotrymž so kultura starosćiwje wothladuje, zo by swětło wujednanja a čłowječiwosće w trěbnym wokomiku zasy wubuchło a so wunjesło na hona, hdźež nětko wójna a hrózba knježi, zo by tam wot nětka swěćiło k nowomu pokojnom u dźěłu! (Katolski Posoł 1914)
Jeho cžorne włoß jemu wona wschě rjenje wucžeß na to woblecže jeho rjany cžorny ropr, da jemu hałožku s rósmarjoweho pjeńcžka do ruki, kajkiž ß sa to hižo lěto a dźeń wo jstwje wothladowała. (Sykora)
Ja hižo chzu ß jeho duschnje wothladowacź, a na nim jěchajo chzu ß na tebje dopominacź. (Sykora)
Tsi dny wothladowach a pytach ß hischcźe ß ß njepohnuch ß ani w nozy, ani wo dnjo wot jeho łoža, powjedach jemu wot jeho macźerje, ß a bratra a wot jeho dobrych towarschow, kotrychž tón straschny mór a tón wulki hłód abo hewasche njesbože se ß wotewsało, a wot kotrychž tu žadyn wjazy pschi žiwych njebě, modlach ß ß s nim, pscheprajich jemu to a tamne sdychnjeńcžko, na kajkichž ß tajzy wokschewja, kiž ß schorili abo kiž mrěja. (Sykora)


Přełožki[wobdźěłać]

care for, nurse

]] [[:en:care for, nurse

(en)]]