wotwodźować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotwodźować

wotwodźować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotwodźuju wotwodźujemoj wotwodźujemy
2. wotwodźuješ wotwodźujetej (-taj) wotwodźujeće
3. wotwodźuje wotwodźujetej wotwodźuja (wotwodźuju)
aspekt ip
transgresiw wotwodźujo, wotwodźujcy, wotwodźowawši
prezensowy particip wotwodźowacy
preteritowy particip wotwodźowany
ł-forma wotwodźował, wotwodźowała, wotwodźowało,
dual: wotwodźowałoj, plural: wotwodźowali (wotwodźowałe)
werbalny substantiw wotwodźowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotwodźowach wotwodźowachmoj wotwodźowachmy
2. wotwodźowaše wotwodźowaštej wotwodźowašće
3. wotwodźowaše wotwodźowaštej wotwodźowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotwodźujmoj wotwodźujmy
2. wotwodźuj wotwodźujtej (-taj) wotwodźujće
3. wotwodźuj, njech wotwodźuje wotwodźujtej (-taj) njech wotwodźuja (wotwodźuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-wo-dźo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtu̯ɔdʑou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotwodźowaše je 2x dokładźene, wotwodźowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotwodźić; wotwodźeć; wotwjesć; dreněrować; wuwodźić; wuwodźeć; wuwodźować; slědować; sćěhować; konkludować; sudźić

Přikłady:

[1] Hohenfriedbergski marš jemu mysle wotwodźowaše, wón so marša wzda, sony sej zdźerža. (Brězan)
Ludźo, kotřiž su takle na kromje bahna žiwi, móžeja so wumóžić jenož, hdyž zdobom bahno wotwodźuja, doběžace hrjebje jednu po druhej z bruda tych wučisća, kotřiž při žórłach sedźa, a skónčnje žórła do swojeje ruki wozmu. (Brězan)
Wón pomhaše hródźe přetwarjeć a domske znowa kryć, kisałe łuki wotwodźować a statoki bělić, namódro, načerwjeń, nažołć; muži we wsy dźeń a mjenje, a kóždy chwataše, zo by pola a žiwnosć wobstarał, prjedy hač njewjedro zanjemdri. (Brězan)
Nóc wo nóc zaměni wón sadźensku mašinu z płuhom, z tačelowymi brónami, z Cambridgskej walcu a tukotaše swoje koła, horje a dele, wot jedneje wotwodźowanskeje hrjebje k druhej. (Brězan)
Jemu wot spočatka jasne, zo NDR zańdźe, a z toho je swoju strategiju wotwodźował. (Rozhlad 1993)
Wuchadźeše z antiněmskich pozicijow načolnych sowjetskich statnikow, z kotrychž wotwodźowaše tež jich zajim na zesłabjenju Němskeje. (Rozhlad 1993)
Druha warianta wotwodźuje so wot serbskeho słowa >>Židźino<< - Žida. (Rozhlad 1993)
We wotrězku Rěč předstaja Barbara Falińska >>Serbske słownistwo zwjazane z wobdźěłanjom lenu<< a Ewa Siatkowska přepytuje na zakładźe mnohich mjezynarodnych wědomostnych žórłow serbske zwěrjeće mjena, pomjenowanja zwěrjatow a wołanja zwěrjatow, z čehož wona wotwodźuje historiski pochad zwěriny w Serbach. (Rozhlad 1993)
Mjeno wjeski so wšelako wotwodźuje. (Rozhlad 1993)
Mjeno wjeski so wotwodźuje wot chróst - kerčina. (Rozhlad 1992)
Njech so wutwori poradźowacy gremij, kotryž wot potrěbnosćow narodneho dźěła wotwodźuje wočakowanja na serbske wědomosće, na jich přetworjacu a prognostisku funkciju, a na zaměrne nałožowanje wědomostneje wědy w narodnym dźěle, kotryž w tym zwisku so wupraji k nuznje trěbnym wědomostnym předewzaćam (tež w formje doporučenjow za wupisanje resp. (Rozhlad 1999)
Dualisku formu mój smój dźěłałoj wotwodźuje Faska z mej smej dźěłałej přez změnu e o po twjerdych labialach (hubnikach). (Rozhlad 1999)
Rěčnik před nimale ryzy serbskim publikumom w "Pančicach twjerdźił, zo wotwodźuje so słowo ,,Serb wot ",,serp (Sichel). (Rozhlad 1998)
Mjeno poetiskeje skupiny wotwodźuje so wot přez nich wudawaneho časopisa ,,Zrzesz Kaszěbskö\'\' (Kašubski zwjazk), kotryž wuchadźeše w lětach 1933-39 a 1945-47. (Rozhlad 1998)
Snadna wěc je zhudać, zwotkel ma so mjeno Swěčk Marije wotwodźować. (Katolski Posoł 1917)
Wšitke chěžki a statoki maja něhdźe samopřiprawjene kamjenje ze skały, šćežki po dworje wot domskeho do hródźe a chlěwow, prohi a schodźiki před durjemi, hrjebički za wotwodźowanje wuliwankow, wobrubjenje studnjow. (Kubašec)
Tež wo modernej wučbje, wo nowočasnym kubłanju wučerjow, jewjacym so w doprědkarskich seminarach pod wliwom rozswětlerstwa, pruska šulska wyšnosć w Berlinje ničo wědźeć nochcyše, Diesterweg a Wander, haj samo přiwisnicy Pestalozzija běchu jej podhladni, Zejler pak runje tajkich kubłancow trjebaše, kotřiž so porno krutym wobstatkam šulskeje wučby -- čitanju, pisanju, ličenju, nabožinje a kěrlušowanju - tež nowym wunamakanjam a spóznaćam přirodowědy wěnowachu, Puć do Budyšina šulerjam pruskich šulow poćeženy, Pruska wyšnosć žanoho w Sakskej kubłaneho wučerja njepřistaji bjez toho, zo so njeby wospjetnemu pruwowanju w Pruskej podćisnył, Tuž dyrbjachu wučerjo spytać, sami narunać, štož jim seminar njeda, ani w tej měrje nic, kaž to na přikład wučerjej Smolerjej a jeho přećelej Křesćanej Kulmanej stary wučerski wustaw Delni Wujězd pod wliwom hospodarsce praktiskich bratrowskich wučerjow sobu do žiwjenja dał, Ći su tež zwonka šulskeje stwy na polach a w zahrodach praktisce dźěłali, mokre łuki wotwodźowali, přerowy ryli a wukli, skupej pódźe z lesću a namocu bohatše dary wunućić, hač jim wona dobrowólnje dawaše. (Kubašec)
Taj dwaj staj tež nětko z jeho zepjeru, Wonaj jemu zrozumitaj a młódšim wopodstatnitaj, zo Budyska krajina swojim wobydlerjam bohatšo blido kryje, nic jenož, dokelž je jeje póda płódna hlina, ale dokelž jeje wobdźěłarjo rozumnje hospodarja, w hródźach hnój dźěłaja, suche łuki z rěkow a hatow powodźuja, mokre dźěry wotwodźuja, dźećele syja a je ze synami za 290 zymu suša. (Kubašec)
Slědźachmoj 2 i0 mjenujcy za tym, kak je mjeno >>Rakecy<< nastało, kak ma so wotwodźować. (Ćišinski)
Koło serbskich spisowaćelow dóstanje po mojim přeswědčenju z tym wjetšu zamołwitosć hač hdy prjedy: kajke mysle sej Serbja wo swój přichod činja a kak za njón skutkuja -tole njebudźe za nich hižo myslić někajka na- bubnjena >centrala< w Budyšinje, ale swoje myslenje a skutkowanje budźe serbski lud dale a bóle wotwodźować z dźěłow swojich spisowaćelow. (Rozhlad 1990)
Wone korjeni w tamnych komponentach, wotwodźuje so z nich. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]

derive

]] [[:en:derive

(en)]]