sportować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sportować

sportować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sportuju sportujemoj sportujemy
2. sportuješ sportujetej (-taj) sportujeće
3. sportuje sportujetej sportuja (sportuju)
aspekt ip
transgresiw sportujo, sportujcy, sportowawši
prezensowy particip sportowacy
preteritowy particip sportowany
ł-forma sportował, sportowała, sportowało,
dual: sportowałoj, plural: sportowali (sportowałe)
werbalny substantiw sportowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. sportowach sportowachmoj sportowachmy
2. sportowaše sportowaštej sportowašće
3. sportowaše sportowaštej sportowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. sportujmoj sportujmy
2. sportuj sportujtej (-taj) sportujće
3. sportuj, njech sportuje sportujtej (-taj) njech sportuja (sportuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: spor-to-wać

Wurjekowanje

IPA: spɔʀtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sportowaše je 1x dokładźene, sportowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] ćěłozwučować; zwučować

Přikłady:

[1] Jan naju jednoho dnja z powěsću překwapi, zo na nim studuja, hač njehodźi so z jeho jónkróćneje kmanosće nowa sportowa disciplina wuwić. (Koch)
To je jenička sportowa družina, při kotrejž je čłowjek na muskulaturu skoćeća pokazany. (Koch)
Na wšelakich potajnych zetkanjach pak su dźěłaćerjo a burja klubu zmužiće dale sportowali. (Koch)
Pozdźišo je pomhał wutworić Sokołsku jednotu w Malešecach a tam přikładnje sportował. (Rozhlad 1993)
Arnošt Bart młódši podawaše tež nawod w zwučowanju na sportowych narjadach a při tutym sportowanju je sej tež swoju mandźelsku, kotraž pochadźa z Malešanskeje znateje serbskeje Sykoric swójby, namakał. (Rozhlad 1993)
Woni njeskrućichu jenož přez sportowanje swoje ćěło, ale so tež duchownje kubłachu a wobohaćichu. (Rozhlad 1993)
W zajźonem casu su se wšake socialne wuměnjenja za sportowanje polěpšyli. (Rozhlad 1992)
Tegdy kaž źěnsa woplěwaju serbske nałogi, chojźe do serbskego źiwadła a na nazymske koncerty, psewjedu literarne a spěwne wjacory, sportuju a gotuju wulěty a wobźěliju se na (serbskich) swěźenjach we jsy a zwenka jsy, staraju se wo swoju młoźinu a wo wudospołnjenje swojich serbskorěcnych zamožnosćow. (Rozhlad 1992)
Budu trompetu hrać, a někotre hólcy budźeja clowny, a holcy budźeja rejować a spěwać, a sportować so budźe, a wy małe klanki maće něšto zahrać! (Młynkowa)
Lulowa Róža drje njeje tak šikwana kaž jeho ćetka, za to pak wulka sportowa kanona a prima kumpel. (Ben Budar)
Jeho kožanym cholowam dešć nješkodźeše, a sportowa košla bórze zaso wuschnyje. (Brězan)
Wokoło šije běštaj sej mužej zwiłoj krótki, stary a přepoćeny wołmjany šawl a na hłowje měještaj něšto, štož běše móhło před wjele lětami snano sportowa čapka rěkać. (Brězan)
Tak wažny, kaž za mnje wyši wučer Renar: Wón mi moju šulsku titu přepoda, mi kubłanske srědki, kotrež wot doma njeznajach, znać nawuči, a mi někak porjadne znamki do censuroweje knižki zapisa - tak wažny, kaž knjez Kokert , kotryž nam pokaza, zo móže šula tež wjesoła institucija być a tež bjez worješinkoweho prućika wuńć - tak wažny kaž knjez Scheder, kotryž metodisce z nami sportowaše a mi někotru kromku tykanca zasłužić da - najwažniši za mnje kapłan Wjacławk, kotryž mje nawuči, zo wo Kanaanskim kwasu njesměš powědać kaž wo wšědnym serbskim wjesnym kwasu. (Brězan)
Kóždy wšak rady njesportuje. (Wićazowa)
A polo w Lěskach, kaž so čwak na Hórčansko-Dobrošćanskej mjezy mjenuje, njeje wjace polo, ale na nim hanjeja hólcy a holcy při sportowanju, přetož su tu zahorići wjesnjenjo natwarili rjane sportnišćo. (Wornar)
Pjatk, dźeń zabawy, po štwórtkownym sportowanju, rysowachu a wumolowachu so serbske narodne drasty, z wožiwjenej starej molowanskej techniku tworjachu šulerjo pod nawodom wučerki za wuměłske tworjenje knjeni Mikloweje, ze žehlidłami cyle swojorazne wobrazy po jich fantaziji a běchu hordźi na to. (Rozhlad 1995)
A w swojich dopomnjenkach Młode lěta wjesneho "hólca spomni Pawoł Grojlich tež, čehodla zhudźi sportowanje "žónskich pohóršk: Sokoljo běchu pola mnohich Serbow ß generacije wuwołani jako, wosebje Sokołki, 'dokelž dachu při zwučowanjach nohi samo hač nad kolenomaj "widźeć. (Rozhlad 1995)
Tos buźomy twaris: jadnu psitwar z wucbnymi rumami, jadnu sportowu halu a jěźarnju tam, źož něnto stara sportowa hala jo. (Rozhlad 1994)
Spo- čatnje jako aktiwny sportowc a pozdźišo jako nazwučowar a předsyda sportoweju zjedno- ćenstwow w Trjebinje a Slepom ma wón wulke zasłužby, zo je so tuta sportowa družina hač do dźensnišich dnjow w Slepom wobchowała. (Rozhlad 1994)
Serb njeje jenož doma dźěłacy, politisce wojo- wacy, serbsce pisacy, ale tež po swěće hudźacy, sportowacy, molowacy, publikowacy abo na druhe wašnje serbske mjeno spěchowacy, hdyž je w swojej profesiji dobry a so jako Serb wuznawa. (Rozhlad 1994)
Argumenty su tak zajimawe, zo njecham je cyle zamjelčić: Wón zwěsći rěčnu wobdarjenosć, jasnosć a nazornosć we wuprajenju, duchownu hibićiwosć, pilnosć w ratarskim dźěle njehladajo na špatnu pódu a snadne žně, radosć nad spěwanjom, rejowanjom a sportowanjom, pilne hajenje wašnjow a nałožkow, česćowanje žonow a činješe tak Serbam dalše komplimenty za lute tajke "nordiske kajkosće". (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]

export

]] [[:en:export

(en)]]